Hướng dẫn sử dụng AutoCAD Structure detailing – Formwork Drawing

Chia sẻ cho ae sách Hướng dẫn sử dụng AutoCAD Structure detailing – Formwork Drawing - Cao Trung Thành

1. MIÊU TẢ TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Miêu tả tổng quan về chương trình
AutoCAD Structural Detailing - Formwork Drawings đã được phát triển để dễ dàng tạo bản vẽ ván
khuôn (bố trí, sắp xếp mặt bằng kết cấu) của các thành phần kết cấu. AutoCAD Structural Detailing –
Formwork Drawings là chương trình để xác định mô hình kết cấu, tạo bản vẽ (mặt cắt, khung
nhìn,v.v.), tạo bản vẽ ván khuôn phần tử kết cấu, chuẩn bị bảng phần tử và ước lượng giá cả của kết
cấu.
AutoCAD Structural Detailing - Formwork Drawings cho phép tạo bản vẽ chi tiết kết cấu (mặt bằng
tầng, mặt bằng móng, mặt cắt, khung nhìn đứng, v.v.); nó được trang bị với trọn vẹn cài đặt những lựa
chọn cho bản vẽ và ghi chú phần tử kết cấu, thích nghi với những gì cần cho 1 kỹ sư.
Chương trình có thể sử dụng như:
 1 chương trình để xuất phần tử mô hình kết cấu tới AutoCAD Structural Detailing -
Reinforcement và tạo cốt thép yêu cầu
 1 công cụ sử dụng khi chuẩn bị đấu thầu (mô hình nhanh, ước lượng giá cả).

AutoCAD Structural Detailing - Formwork Drawings kết hợp với chương trình AutoCAD Structural
Detailing - Reinforcement cho phép chuẩn bị 1 dự án kết cấu đầy đủ và tạo chi tiết bản vẽ có thể
chỉnh sửa bản vẽ.

Chức năng cơ bản của AutoCAD Structural Detailing - Formwork Drawings là:
a) Xác định mô hình kết cấu
b) Tạo bản vẽ ván khuôn (phần tử kết cấu, mặt bằng tầng, khung nhìn đứng, v.v.)
c) Xuất phần tử trong mô hình tới AutoCAD Structural Detailing - Reinforcement.

Những đối tượng sau là duy nhất trong chương trình:
 Mô hình kết cấu, phần tử mô hình kết cấu – phần tử kết cấu thực (3D); chi tiết bản vẽ được tạo cho
chúng
 Vị trí – 1 đối tượng liên quan tới cấu tạo phần tử kết cấu; một (chữ cái – con số) ký hiệu đồng nhất
với phần tử trong kết cấu
 Hồ sơ – một cài đặt khung nhìn của vị trí trong hướng và khung nhìn được chọn (bất kỳ số tài liệu
nào có thể tạo cho mỗi vị trí); 1 hồ sơ gồm khung nhìn. CHÚ Ý: 1 hồ sơ có thể chỉnh sửa chỉ trong
edition layout; 1 hồ sơ chỉ có thể in sau khi nó được chèn tới bản in layout
 Khung nhìn - 1 bản vẽ riêng; nó luôn là 1 thành phần của hồ sơ – nếu nó được thêm tới bản in, nó là 1
phần tử in ở cùng 1 thời điểm. CHÚ Ý: chỉ 1 khung nhìn (bản vẽ) bố trí trong bản in layout mới có thể in
 Bản in – sẵn sàng để sử dụng in thành phần khung nhìn; nó tương đương với bố trí khung nhìn
trong layout của AutoCad; cho mỗi bản in, có chính xác 1 layout tương ứng với nó.
Danh sách phần tử liên quan tới giai đoạn làm việc trên dự dán.


1.2. Các giai đoạn làm việc trong chương trình
AutoCAD Structural Detailing - Formwork Drawings là chương trình tạo bản vẽ công trình (bản vẽ
mặt đứng, mặt bằng tầng, mặt bằng móng, mặt cắt, v.v.). Tạo bản vẽ trong chương trình là một tiến
trình tự động. Bản vẽ được tạo dựa trên mô hình 3D của công trình thực – cái đã được xác định sử
dụng những lựa chọn hiển thị trong AutoCAD Structural Detailing - Formwork Drawings. Từ
khi AutoCAD Structural Detailing - Formwork Drawings làm việc trên nền tảng AutoCAD ®, cũng có
thể sử dụng những lựa chọn hiển thị trong chương trình Autocad (v.d. công cụ chỉnh sửa như copy,
move,v.v.)
Tạo mô hình công trình và bản vẽ của nó có thể chia thành những giai đoạn sau:

1. Xác định mô hình / tải trọng mô hình từ chương trình khác
Mô hình kết cấu gồm có phần tử kích thước 3 chiều của kết cấu thực 3D; bản vẽ sẽ được chuẩn bị
cho những phần tử này.
Xác định mô hình cốt ở chỗ xác định vị trí của phần tử kết cấu trong công trình, như: dầm, cột, tường, sàn, móng, v.v.
Xem việc xác định những phần tử kết cấu cơ bản:
 Tường
 Cột
 Dầm
 Sàn
 Móng đơn
 Móng băng
 Cửa đi
 Cửa sổ
 Lanh tô
 Cơ sở dữ liệu

2. Gán vị trí tới phần tử kết cấu
Gán – tới phần tử mô hình kết cấu – vị trí (1 đối tượng liên quan tới tổ chức phần tử mô hình kết
cấu; một hay một vài phần tử kết cấu được gán vị trí mà bản vẽ có thể tạo ra). Vị trí hiển thị trên 2 tab
của hộp thoại Object Inspector: Model and Positions.
Xem:
 Vị trí phần tử của mô hình kết cấu
 Tự động bố trí vị trí

3. Tự động tạo bản vẽ mô hình công trình
Một khi vị trí được gán tới phần tử mô hình, chương trình tự động tạo bản vẽ công trình dựa trên
cài đặt mẫu xác định hướng, tỉ lệ, ghi chú xuất hiện, ký hiệu và những tham số khác liên quan tới đồ
họa hiển thị phần tử trong bản vẽ - xem:
 Tạo mặt bẳng tầng
 Tạo mặt bằng móng
 Tạo khung nhìn 3D
 Tạo khung nhìn mặt đứng
 Tạo mặt cắt đứng.
Bản vẽ có thể chỉnh sửa sử dụng công cụ hiển thị trong AutoCAD Structural Detailing -
Formwork Drawings. Trong trường hợp chỉnh sửa mô hình, có thể tự động cập nhật bản vẽ đã tạo.


4. Xuất phần tử mô hình tới chương trình khác
Những điều sau có thể đưa ra ở đây:
- lưu bản vẽ ván khuôn phần tử kết cấu riêng lẻ dưới dạng file DWG
- xuất bản vẽ ván khuôn phần tử kết cấu tới AutoCAD Structural Detailing - Reinforcement
- tự động tạo cốt thép và bản vẽ cốt thép phần tử kết cấu trong
AutoCAD Structural Detailing - Reinforcement.

1.3. Những lựa chọn hiển thị trong menu
Dưới đây là danh sách tất cả lựa chọn hiển thị trong AutoCAD Structural Detailing -
Formwork Drawings. Danh sách bao gồm vị trí của các lựa chọn trong menu, biểu tượng thay mặt
riêng cho lựa chọn, lệnh kích hoạt lựa chọn từ dòng lệnh và những ghi chú ngắn của các lựa chọn.
Xác định
Tường Mở hộp thoại Wall: definition; lựa chọn cho phép xác định tường trong mô
hình kết cấu.
Menu: Formwork Drawings / Define / Wall
Dòng lệnh: RBCX_DEF_WALL

Cột Mở hộp thoại Column: definition lựa chọn cho phép xác định cột trong mô
hình kết cấu.
Menu:Formwork Drawings / Define / Column
Dòng lệnh: RBCX_DEF_COL.

Beam Mở hộp thoại Beam: definition; lựa chọn cho phép xác định dầm trong mô
hình kết cấu.
Menu:Formwork Drawings / Define / Beam
Dòng lệnh: RBCX_DEF_BEAM

Slab Mở hộp thoại Slab: definition; lựa chọn cho phép xác định sàn trong mô
hình kết cấu.
Menu:Formwork Drawings / Define / Slab command
Command line: RBCX_DEF_SLAB

Stairs Mở hộp thoại Stairs: definition; lựa chọn cho phép xác định cầu thang trong
mô hình kết cấu.
Menu:Formwork Drawings / Define / Stairs command
Command line: RBCX_DEF_STAIRS

Ring beam Mở hộp thoại Ring beam: definition; lựa chọn cho phép xác định dầm bao
trong mô hình kết cấu..
Menu: Formwork Drawings / Define / Ring Beam command
Command line: RBCX_DEF_RING_BEAM

Door Mở hộp thoại Door: definition; lựa chọn cho phép xác định cửa đi trong mô
hình kết cấu..
Menu: Formwork Drawings / Define / Doors command
Command line: RBCX_DEF_DOOR.

Window Mở hộp thoại Window: definition; lựa chọn cho phép xác định cửa sổ trong
mô hình kết cấu..
Menu: Formwork Drawings / Define / Window
Command line: RBCX_DEF_WINDOW.

Lintel Mở hộp thoại Lintel: definition; lựa chọn cho phép xác định lanh tô trong mô
hình kết cấu..
Menu: Formwork Drawings / Define / Lintel
Command line: RBCX_DEF_LINTEL

Lỗ mở / hốc
trong tường Mở hộp thoại Opening: definition; lựa chọn cho phép xác định lỗ mở trong
mô hình kết cấu..
Menu: Formwork Drawings / Define / Opening/recess in wall
Command line: RBCX_DEF_HOLE_WALL.


Xem link download tại Blog Kết nối!

Xem thêm
dùng Autocad structural detailing (ASD) 2012 triển khai bản vẽ theo TCVN
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©