Giải trò sudoku

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
LỜI CẢM ƠN
NHẬN XÉT
MỤC LỤC
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH BÀI TOÁN 1
1.1 GIỚI THIỆU 1
1.2 MỤC ĐÍCH 2
1.3 CÁCH LÀM 2
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN 3
3.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
3.1.1 HEURISTIC 3
3.1.2 THUẬT TOÁN SUY DIỄN LÙI (BACKTRACKING) 3
CHƯƠNG 4: CẤU TRÚC DỮ LIỆU 5
4.1 BIẾN 5
4.2 HÀM 6
CHƯƠNG 5: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH 15
5.1 CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 17
5.1.1 THÀNH PHẦN HIỂN THỊ VÀ NHẬP ĐỀ 17
5.1.2 TAB HOME 18
5.1.3 TAB HELP 19
5.2 MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHI CHẠY CHƯƠNG TRÌNH 20
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN 26
6.1 ĐÁNH GIÁ 26
6.1.1 ƯU ĐIỂM: 26
6.1.2 NHƯỢC ĐIỂM: 26
6.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN 26
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH BÀI TOÁN
1.1 GIỚI THIỆU
Sudoku là một trò chơi trí tuệ nổi tiếng, thu hút nhiều người tham gia thuộc nhiều tầng lớp, độ tuổi khác nhau. Sudoku ra đời ở Nhật và không lâu sau đã đó đã nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới.
Ngày nay, sudoku có nhiều bản thể khác nhau: 9x9, 3x3, 4x4, 6x6, 5x5, 7x7, 8x8, 16x16, 12x12, 25x25,… Đối với đề tài nay, chúng tui chỉ áp dụng cho sudoku dạng chuẩn 9x9
Một đề sudoku là một hình vuông, mỗi chiều có 9 ô nhỏ, hợp thành 9 cột, 9 hàng và được chia thành 9 ô lớn 3x3. Một vài ô nhỏ được đánh số, đó là những manh mối duy nhất để bạn tìm lời giải. Tuỳ theo mức độ nhiều hay ít của các manh mối, các câu đố được xếp loại dễ, trung bình, khó hay cực khó.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©