Vận dụng một số phương pháp thống kê để hoàn thiện hệ thống phân tích biến động doanh thu tại khách sạn Hòa Bình

Download miễn phí Đề tài Vận dụng một số phương pháp thống kê để hoàn thiện hệ thống phân tích biến động doanh thu tại khách sạn Hòa Bình Phân loại :
Để phân loại người ta chỉ số , người ta thường căn cứ vào phạm vi tính hay tính chất của chỉ tiêu mà chỉ số phản ánh .
 Căn cứ vào phạm vi :
- Chỉ số đơn ( chỉ số các thể ) : nêu lên sự biến động của từng đơn vị cá biệt. Ví dụ : chỉ số giá , luợng một loại hàng hoá .
- Chỉ số tổng hợp : ( chỉ số chung ) là chỉ số phản ánh sự biến động của hiện tượng phức tạp gồm nhiều đơn vị hay phần tử khác nhau .Ví dụ : chỉ số giá tiêu dùng
Căn cứ vào tính chất của các chỉ tiêu :
- Chỉ số chỉ tiêu chất lượng : phản ánh sự biến động của chỉ tiêu chất lượng. Ví dụ : chỉ số giá thành , chỉ số giá cả
- Chỉ số chỉ tiêu khối lượng : phản ánh sự biến động của một chỉ tiêu khối lượng nào đó Ví dụ : chỉ số khối lượng sản phẩm sản xuất , chỉ số khối lượng hàng hoá tiêu thụ
Việc phân chia này được áp dụng đối với một số chỉ tiêu thông thường trong từng mối quan hệ cụ thể .
 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


àm tăng hay giảm bao nhiêu doanh thu , không xác định dược xu hướng phát triển của các nhân tố này , và nguyên nhân của sự biến động các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu , sự biến động các nhân tố sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với doanh thu ở từng nhân tố riêng lẻ và sự tác động tổng hợp của chúng trong sự biến động doanh thu .
Ta có thể thấy việc phân tích doanh thu tại khách sạn Hoà Bình còn gặp rất nhiều những hạn chế cần khắc phục .Việc xây dựng hoàn thiện phương pháp phân tích doanh thu hợp lý , phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của khách sạn đây là một vấn đề cần được xem xét .
CHƯƠNG II .Cơ sở lý luận của các phương pháp thống kê phân tích Biến động doanh thu :
I. Một số điều cần lưu ý khi phân tích và đoán tình hình biến động của doanh thu :
1.Khái niệm , ý nghĩa và sự cần thiết của việc phân tích và dự đoán:
Phân tích và đoán thống kê là nêu ra một cách tổng hợp bản chất cụ thể , tính quy luật của các hiện tượng và quá trình kinh tế – xã hội trong điều kiện lịch sử nhất định qua biểu hiện bằng số lượng , tính toán mức độ trong tương lai của hiện tượng nhằm đưa ra những căn cứ cho quyết định quản lý . Nói cụ thể , phân tích thống kê là xác định mức độ nêu lên sự biến động biểu hiện tính chất và trình độ chặt chẽ của mối liên hệ hiện tượng . phân tích thống kê phải lấy con số thống kê làm tư liệu , lấy các phương pháp thống kê làm công cụ nghiên cứu . Còn đoán thống kê là nghiên cứu các tình huống có thể xẩy ra trong tương lai của các hiện tượng tự nhiên , kinh tế xã hội gắn với việc đề ra các nguyên tắc lập , đoán và vận hành nó .
Phân tích và đoán thống kê có ý nghĩa quan trọng trong quá trình quản lý kinh tế . Nhờ có lý luận và phương pháp luận phong phú mà thống kê có thể vạch ra nguyên nhân của việc hoàn thiện kế hoạch và các quyết định quản lý ; phân tích ảnh hưởng các nhân tố đến việc sử dụng các nguồn lực ; xác định các mối liên hệ , các tính quy luật chung của hệ thống . Và cuối cùng là xây dựng các đoán khác nhau nhằm xác định các mục tiêu phát triển , các nguồn tiềm năng , xây dựng các phương án để phục vụ cho việc ra quyết định quản lý . Chức năng phân tích và đoán thống kê ngày càng trở nên quan trọng hơn , khối lượng công việc nhiều hơn và vai trò của thống kê trong bộ máy nhà nước ngày càng nhiều hơn . Phân tích và đoán thống kê là một thể thống nhất , cùng phục vụ cho việc kế hoạch hoá và xây dựng các quyết định quản lý . Do vậy trong nhiều trường hợp nếu chỉ có phân tích thôi chưa đủ mà còn phải tiến hành nghiên cứu trạng thái của đối tượng trong tương lai .
Trong quá trình phân tích và đoán kinh tế , phương pháp tiếp cận hệ thống đòi hỏi phải tiếp cận theo cả hai hướng : hướng phân tích và hướng tổng hợp .
Theo hướng phân tích , đối tượng nghiên cứu được tách ra thành nhiều yếu tố cấu thành , các nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến động của đối tượng cũng được chia ra thành những nguyên nhaan nhỏ hơn , nhằm tạo khả năng nghiên cứu một cách sâu sắc và chi tiết đối tượng . Do phân tích thành các nhân tố như trên ta có thể khảo sát xem đâu là nhân tố trội nhất đến sự biến động của đối tượng nghiên cứu . Mức độ chi tiết của việc phân tích nhân tố phụ thuộc vào nhiệm vụ phân tích thống kê và khả năng thực tế của sự phân tích nhân tố . Không phải lúc nào cũng phân tích một cách chi tiết , vì trong nhiều trường hợp điều đó có khả năng dẫn đến việc làm nhiễu các quyết định quản lý .
Theo hướng tổng hợp có thể có một số cách làm khác nhau . Người ta có thể khảo sát sự biến động chung của cả đối tượng nghiên cứu , xây dựng các mô hình biến động của chúng trên quy mô lớn hay một thời kỳ dài , nhằm phân tích quy luật của chúng . Cũng có thể nghiên cứu đối tượng trong mối quan hệ lẫn nhau với một số nhân tố chủ yếu khác hay các hiện tượng và quá trình khác . Người ta có thể kết hợp nhiều nhân tố nhỏ thành nhóm các nhân tố ảnh hưởng có cùng tính chất chung nào đó để khảo sát sự tác động theo các hướng chủ yếu khác nhau . hay biến các nhân tố khác nhau và không có cùng độ đo thành các nhân tố so sánh được .
Khi phân tích thống kê đòi hỏi phải sử dụng kết hợp các phương pháp khác nhau . Như ta đã biết mỗi phương pháp có ưu nhược điểm riêng , điều kiện vận dụng riêng và lĩnh vực áp dụng riêng . Các hiẹn tượng và quá trình kinh tế ngày càng diễn ra một cách phức tạp hơn , do đó đòi hỏi phải biết sử dụng một cách kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để đạt được mục tiêu chính của việc nghiên cứu .
Trong đoán thống kê , nguồn thông tin chủ yếu là thông tin thống kê . ngoài ra còn sử dụng nguồn thông tin bổ sung bằng các nguồn khác như lấy ý kiến khách hàng , Yêu cầu của thông tin khi phân tích và đoán là chính xác ,đầy đủ ,kịp thời và so sánh được . Do chu trình quản lý ngày càng rút ngắn , yêu cầu phải ra các quyết định thật nhanh và chính xác đòi hỏi thông tin phải cung cấp kịp thời hơn phục vụ cho bộ máy phân tích và đoán làm cơ sở cho ra quyết định quản lý . Đặc biệt trong đoán , do bản thân cần hiệu chỉnh đoán hiện đại đòi hỏi phải cung cấp thông tin mới nhất để mô hình đoán có thể thích nghi với sự biến động thực tế , cho nên tính chất kịp thời của thông tin càng trở nên quan trọng hơn .
2. Sự cần thiết của việc phân tích và đoán thống kê doanh thu :
Phân tích thống kê doanh thu nhằm góp phần đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện hoạt động kinh doanh của khách sạn . Nghiên cứu xu hướng phát triển , mức độ ảnh hưởng của các nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan đến doanh thu khách sạn và cũng là ảnh hưởng đến hiệu quả làm cơ sở cho hoạch định chiến lược kinh doanh lâu dài .
đoán doanh thu phải dựa trên sự phân tích toàn diện doanh thu . đoán nhu cầu của khách nhằm mục đích xây dựng kế hoạch để đáp ứng nhu cầu đó . Các quyết định có tính chiến lược đều bắt nguồn từ các đoán ngắn hạn cho khoảng thời gian từ 6 - 18 tháng . Các đoán ngắn hạn là cơ sở , căn cú cho khách sạn lập kế hoạch hoạt động , chiến dịch quảng cáo xây dựng và hoàn thiện các cơ sở , loại hình dịch vụ thích hợp đáp ứng nhu cầu của khách . Các quyết định có tính chất chiến lược , kế hoạch mục tiêu tổng thể của khách sạn được đưa ra dựa trên các kế hoạch dài hạn .
Như vậy , vận dụng phương pháp phân tích và đoán là vấn đề hết sức quan trọng đối với bất kỳ khách sạn nào khi nghiện cứu về tình hình hoạt động kinh doanh của mình nhất là khi nghiên cứu về doanh thu .
3. Yêu cầu trong phân tích và đoán thống kê :
Để đảm bảo tính đúng đắn , khách quan , phân tích và đoán thống kê phải tuân theo một số yêu cầu sau đây :
Thứ nhất : Phải tiến hành trên cơ sở phân tích lý luận kinh tế xá hội . Các hiện tượng có tính chất và xu hướng phát triển khác nhau , có thể tăng lên là tốt nhưng có thẻ giảm đi là tốt . Vì vậy thông qua phân tích lý luận ta có thể hiểu được tính chất xu hướng của hiện tưọng , trên cơ sở đó dùng con số và phương pháp phân tích khẳng định tính chất cụ thể của nó .
Thứ hai : Phải căn cứ vào toàn bộ sự kiện và đặt chúng trong mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau
Sự tồn tại của hiện tượng không phải là kết quả tổng cộng giản đơn các mặt của nó mà là các mặt liên kết với nhau , mặt này làm cơ sở cho mặt kia và ngược lại , đồng thời chịu sự tác động lẫn nhau . Do đó khi phân tích và đoán thống kê phải sử dụng một loạt tài liệu , mỗi tài liệu phản ánh một khía cạnh của hiện tượng nhằm lấy được thực chất của hiện tượng .
Thứ ba : Đối với những hiện tượng có tính chất hình thức phát triển khác nhau và ngay trong mỗi hiện tượng nhưng có thông tin ở các mức đọ khác nhau , nên phải áp dụng các phương pháp khác nhau .
Mỗi phương pháp thống kê chỉ có ý nghĩa và tác dụng đối với một loại hiện tượng . Chọn phương pháp thích hợp là phải dựa vào yêu cầu và mục đích phân tích và đoán , dựa vào số liệu thu thập , tác dụng của mỗi phương pháp .
II .Một số phương pháp thống kê vận dụng trong nghiên cứu doanh thu :
Chỉ tiêu doanh thu là chỉ tiêu đặc biệt quan trọng trong hệ thống chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh :
1. Phương pháp phân tích thống kê vận dụng trong nghiên cứu doanh thu
Phương pháp nghiên cứu biến động tổng doanh thu du lịch
Để nghiên cứu biến động tổng doanh thu chủ yếu dựa dãy số thời gian.
Cơ sở lý luận :
Dãy số thời gian là dãy các trị số của chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian .
Mỗi dãy số được cấu tạo bởi hai thành phần thời gian và chỉ tiêu hiện tượng được nghiên cứu . Thời gian có thể là ngày , tuần , tháng , quý , năm Độ dài giữa hai thời gian liền nhau gọi là khoảng cách thời gian . Chỉ tiêu của hiện tượng được nghiên cứu có thể là số tuyệt đối , số tương đối hay số bình quân . Trị số của chỉ tiêu được gọi là mức độ của dãy số .
Trong dãy số thời gian người ta có thể biểu diễn các chỉ tiêu trong từng khoảng thời gian hay vào những thời điểm nhất định . Dãy số thời gian được chia làm hai loại :
Dãy số thời kỳ: là dãy số thời gian phản ánh quy mô của hiện tượng trong những thời gian nhất định. Mỗi mức độ của dãy số thời kỳ là sự tích luỹ về lượng qua thời gian , vì vậy độ dài khoảng cách...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©