Ứng phó với những khó khăn trong học tập của sinh viên năm 3 chuyên ngành Bác sỹ đa khoa trường Đại học Y dược Đại học Huế

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỞ ĐẦU
I.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Sự phát triển ngày càng nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ trên
thế giới đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với sự phát triển của con người. Để đáp
ứng lại yêu cầu của xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nhiệm vụ của giáo dục và
đào tạo được đặt lên hàng đầu. Tại các trường Đại học và Cao đẳng nhiệm vụ học tập,
thực hành nghề nghiệp là hoạt động chủ đạo của sinh viên, thông qua đó người sinh
viên “nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề, có khả năng phát
hiện và giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo”, để trở
thành chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo, có khả năng lao động nghề, nuôi sống
bản thân, phục vụ xã hội trong tương lai. Tuy nhiên, không phải lúc nào hoạt động học
tập thực hành nghề nghiệp của sinh viên cũng được diễn ra một cách thuận lợi mà có
khi gặp khó khăn làm ảnh hưởng đến chất lượng kết quả học tập. Những khó khăn đó
làm ảnh hưởng đến chất lượng, kết quả học tập của sinh viên như thế nào còn phụ thuộc
rất lớn vào cách ứng phó của họ trước những khó khăn .
Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế có sứ mạng cao cả trong việc “đào tạo
nguồn nhân lực ngành Y-Dược ở trình độ đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học
và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo, khám chữa bệnh nhằm đáp ứng
nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Trung –Tây Nguyên
và cả nước” Vì vậy mà yêu cầu đặt ra đối với chất lượng dạy và học trong trường rất
cao, đặc biệt là yêu cầu đối với chuyên ngành bác sỹ đa khoa.

Thực tế những khó khăn đối với sinh viên các trường Đại học nói chung và sinh
viên Đại học Y dược chuyên ngành Bác sỹ đa khoa nói riêng trong hoạt động học tập,
thực hành nghề nghiệp đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả, chất lượng đào tạo nơi đây.
Nhất là đối với sinh viên năm 3 chuyên ngành Bác sỹ đa khoa Đại học Y dược - Đại
học Huế, do có sự chuyển đổi giữa học lý thuyết và thực hành, sinh viên không chỉ có
thời gian học lý thuyết trên lớp mà thời gian thực hành cũng được tăng lên, sinh viên
phải thường xuyên đến Bệnh viện, tiếp xúc với bệnh nhân, thực hành nghề nghiệp nên
hoạt động học tập của họ gặp rất nhiều khó khăn. Do thiếu khả năng ứng phó với những

khó khăn trong hoạt động học tập mà không ít sinh viên rơi vào tình trạng tiêu cực như
căng thẳng, rối loạn hành vi, stress, có nhiều sinh viên chán nản, nhụt chí đã xa vào các
tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc…
Do đó, việc nghiên cứu về ứng phó với những khó khăn trong hoạt động học tập
của sinh viên là rất cần thiết, từ đó có thể đưa ra những biện pháp phù hợp giúp sinh
viên biết cách ứng phó với những khó khăn trong hoạt động học tập, thực hành nghề
nghiệp của mình. Tuy nhiên, vấn đề này ở nước ta chưa được quan tâm và nghiên cứu
nhiều. Nhất là đối với sinh viên thuộc trường Đại học Y dược – Đại học Huế. Từ những
lý do ở trên tui chọn đề tài: “Ứng phó với những khó khăn trong học tập của sinh viên
năm 3 chuyên ngành Bác sỹ đa khoa trường Đại học Y dược - Đại học Huế” làm đề tài
nghiên cứu của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về những khó khăn trong học tập và các cách ứng
phó với những khó khăn trong học tập của sinh viên năm 3 chuyên ngành Bác sỹ Đa khoa
Đại học Y dược – Đại học Huế, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm làm tăng khả năng
ứng phó với những khó khăn trong học tập của sinh viên.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu:
Sinh viên năm 3 chuyên ngành Bác sỹ Đa khoa trường Đại học Y dược - Đại học
Huế ( SVN3CNBSĐK ĐHYD - ĐHH)
3.2. Đối tượng nghiên cứu:
- Những khó khăn trong học tập của SVN3CNBSĐK ĐHYD- ĐHH.
- Cách ứng phó với những khó khăn trong học tập của SVN3CNBSĐK ĐHYD -
ĐHH.
4. Giả thuyết khoa học
SVN3CNBSĐK ĐHYD – ĐHH gặp nhiều khó khăn trong học tập trong đó có khó
khăn trong học tập lý thuyết và thực hành nghề nghiệp của mình, do có sự chuyển đổi
giữa học lý thuyết và học thực hành, khối lượng kiến thức lý thuyết cần nắm rất lớn,
thời gian thực hành nhiều cộng với yêu cầu cao về độ chính xác trong hoạt động thực
hành nghề nghiệp, đã gây nhiều khó khăn, áp lực đối với sinh viên. Tuy nhiên việc lựa

chọn các cách ứng phó đối với các khó khăn trên của sinh viên còn nhiều hạn chế, nhiều
sinh viên chưa tìm ra cho mình cách ứng phó tích cực. Việc thấy được nguyên nhân của
những khó khăn trong hoạt động học tập, nắm được thực trạng những khó khăn trong học
tập và các cách ứng phó với những khó khăn trong học tập của SVN3CNBSĐK ĐHYD –
ĐHH có thể đề ra các biện pháp sư phạm nhằm giảm thiểu những khó khăn trong học tập,
góp phần nâng cao khả năng ứng phó với những khó khăn trong học tập của sinh viên.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận tâm lý học về những khó khăn trong học
tập, ứng phó với những khó khăn trong học tập, nguyên nhân của những khó khăn trong
học tập của sinh viên.
5.2. Khảo sát và đánh giá thực trạng những khó khăn trong học tập và cách ứng phó
với những khó khăn trong học tập của SVN3CNBSĐK ĐHYD – ĐHH, lý giải các nguyên
nhân của thực trạng này.
5.3. Đề xuất các biện pháp và thực nghiệm tác động một số biện pháp nhằm
nâng cao khả năng ứng phó, giúp giảm thiểu những khó khăn trong học tập của
SVN3CNBSĐK ĐHYD - ĐHH.
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
 Về khách thể: Nghiên cứu 200 SVN3 thuộc CNBSĐK ĐHYD - ĐHH
 Về đối tượng:
- Nghiên cứu về mức độ khó khăn, nguyên nhân gây ra những khó khăn trong học tập
của SVN3CNBSĐK ĐHYD - ĐHH.
- Các cách ứng phó với những khó khăn trong học tập của SVCNBSĐK ĐHYD - ĐHH.
- Các yếu tố tác động tới cách ứng phó với những khó khăn trong học tập của
SVCNBSĐK ĐHYD - ĐHH
- Một số biện pháp ứng phó tích cực và hiệu quả với những khó khăn trong học tập của
SVCNBSĐK ĐHYD- ĐHH.
 Về thời gian: Từ tháng 12/2013 đến tháng 10/2014
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa tài
liệu văn bản.

7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.2.1. Phương pháp điều tra viết bằng bảng hỏi
7.2.2. Phương pháp chuyên gia
7.2.3. Phương pháp quan sát
7.2.4. Phương pháp phỏng vấn
7.2.5. Phương pháp thực nghiệm
7.2.6. Phương pháp nghiên cứu dáng tâm lí điển hình
7.3. Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học
8. Cấu trúc luận văn
 Mở đầu
 Chương 1: Lí luận chung về khó khăn trong học tập và ứng phó với khó khăn trong
học tập
 Chương 2: Tổ chức và phương pháp nghiên cứu
 Chương 3: Kết quả nghiên cứu thực trạng, đề xuất biện pháp ứng phó
 Kết luận và kiến nghị
 Tài liệu tham khảo
 Phụ lục

NỘI DUNG
Chương 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP VÀ
ỨNG PHÓ VỚI KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP
1.1. Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Ở nước ngoài
Ở nước ngoài có các khuynh hướng nghiên cứu về ứng phó với những khó khăn
như sau: nghiên cứu các phương pháp đo hành vi ứng phó, nghiên cứu về các yếu tố tác
động tới hành vi ứng phó, nghiên cứu về cách ứng phó của một số nhóm nhất định, cách
ứng phó trong một số tình huống nhất, nghiên cứu giao thoa văn hóa về hành vi ứng phó
1.1.2. Ở trong nước
Các tác giả chủ yếu đi vào nghiên cứu về cách ứng phó với khó khăn của trẻ có
hoàn cảnh khó khăn, sinh viên thiệt thòi, ứng phó với stress, khó khăn trong học tập của
SVN1, ứng phó với những khó khăn trong gia đình. Tóm lại, cũng đã có một số các
công trình nghiên cứu vấn đề này. Song chưa có công trình nào đi sâu vào nghiên cứu
ứng phó với khó khăn trong học tập của SVCNBSĐK ĐHYD - ĐHH. Vì thế, việc đi sâu
tìm hiểu vấn đề này là một việc làm cần thiết.
1.2. Lí luận chung về ứng phó với những khó khăn trong học tập
1.2.1. Khái niệm khó khăn trong hoạt động học tập của sinh viên
* Khái niệm khó khăn
Khó khăn là những trở ngại, rào cản, cản trở đòi hỏi con người phải nỗ lực để vượt qua.
* Khái niệm hoạt động học tập của sinh viên
Hoạt động học tập của sinh viên trong các trường Đại học là hoạt động chủ đạo
của sinh viên, sinh viên tiếp thu tri thức khoa học, hình thành những kĩ năng, kĩ xảo
nghề nghiệp, phát triển những phẩm chất nhân cách người chuyên gia tương lai.
* Khái niệm khó khăn trong hoạt động học tập của sinh viên
Khó khăn trong hoạt động học tập của sinh viên là những thiếu hụt, cản trở,
những vướng mắc được gây ra bởi yếu tố bên trong và bên ngoài, làm cho chủ thể khó
vượt qua trong hoạt động học, đòi hỏi chủ thể phải cố gắng nỗ lực để vượt qua.
1.2.2 Khái niệm ứng phó


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©