Xử lý tình huống giải quyết khiếu nại dẫn đến vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phải áp dụng biện pháp hành chính

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Lý do chọn đề tài:
Đất nước ta đang trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất

nước, nhu cầu sử dụng đất đai cho các mục đích mở mang phát triển đô thị, xây
dựng các khu công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ, khu dân cư, các công trình cơ
sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác phục vụ cho sự phát triển Kinh tế - Xã
hội cũng như đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân ngày
càng tăng. Việc thu hồi, bố trí, sắp xếp lại đất đai đáp ứng cho những nhu cầu
trên một cách khoa học, tạo điều kiện cho sự phát triển lâu dài và bền vững là
một vấn đề lớn và cấp thiết. Hiện nay một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn
đến việc các dự án đầu tư được triển khai chậm là do công tác đền bù thiệt hại
GPMB gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc. Các chính sách về đền bù thiệt hại
GPMB, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Nhà nước còn chưa đầy đủ, cụ thể,
hay thay đổi gây nhiều khó khăn cho việc xác định và phân loại mức độ đền bù,
giá đền bù. Công tác quy hoạch sử dụng đất chưa chú ý đến tính phức tạp của
công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Việc tuyên truyền phổ biến các chính
sách có liên quan đến công việc giải phóng mặt bằng tuy đã có nhiều chuyển
biến nhưng vẫn chậm vì vậy có những nơi, những địa phương tiến độ giải phóng
mặt bằng vẫn chưa đem lại kết quả cao.
Thủ đô Hà Nội đang từng ngày phát triển, mở rộng không ngừng, hàng
năm Hà Nội có thêm hàng trăm dự án thu hồi đất được UBND Thành phố phê
duyệt sử dụng vào mục đích An ninh, Quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội và
tạo quỹ đất dự trữ phát triển của Thành phố, đất sử dụng của các hộ gia đình, cá
nhân bị thu hẹp, thay vào đó là đất để đầu tư Khu công nghiệp, Khu công nghệ
cao, Khu kinh tế và các dự án đầu tư lớn theo Quyết định của Chính phủ. Công
tác giải phóng mặt bằng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thường xuyên diễn ra,
nhưng đầy khó khăn, phức tạp. Vì vậy, việc triển khai thực hiện công tác GPMB
theo đúng trình tự qui phạm của chính phủ và các văn bản của Thành phố Hà
Nội đã được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố đặc biệt quan tâm
1

bằng việc ra các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành,
UBND các quận, huyện, xã phường để thực hiện tốt công tác trên tinh thần minh
bạch công khai, dân chủ đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, của Chủ đầu tư
và của người bị thu hồi đất. Trong quá trình thực hiện công tác Bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư đối với các tổ chức, cá nhân còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ
bàn giao mặt bằng còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu Thành phố đề ra.
Nguyên nhân, một phần do cơ chế, chính sách, quy định của Nhà nước về bồi
thường, hỗ trợ GPMB chưa kịp thời, chưa phù hợp với thực tế hay chưa được
hướng dẫn cụ thể, rõ ràng và một phần quan trọng là do không ít các hộ dân chưa
chấp hành theo qui định của pháp luật, không phối hợp với cơ quan nhà nước để
bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án vì vậy dẫn đến
phải dùng biện pháp hành chính, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.
Từ những kiến thức đã tiếp thu được qua lớp học Bồi dưỡng chuyên viên
của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và qua những hiểu biết, kinh nghiệm
của bản thân trong quá trình công tác, tui chọn đề tài “Xử lý tình huống
giải quyết khiếu nại dẫn đến vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng
phải áp dụng biện pháp hành chính”.
2.

Mục tiêu của đề tài:
- Làm rõ những vấn đề cơ bản về khiếu nại, tranh chấp liên quan đến
giải

phóng mặt bằng.
- Nghiên cứu đánh giá quá trình xảy ra của vụ việc, mục tiêu giải quyết,
phân tích nguyên nhân, hậu quả để đưa ra các phương án giải quyết.
- Đưa ra một số kiến nghị đối với các cơ quan từ Trung ương đến địa
phương nhằm hoàn thiện hơn thể chế.
3.
-

Phương pháp nghiên cứu:
Tiểu luận sử dụng phương pháp cơ bản chủ yếu để nghiên cứu trên cơ sở

phương pháp duy vật biện chứng, xét các vấn đề trên quan điểm duy vật lịch sử
và các quan điểm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước luận
giải các vấn đề liên quan để thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
- Phương pháp nghiên cứu:
2

+ Phương pháp điều tra, khảo sát thu thập dữ liệu, số liệu.
+ Phương pháp phân tích định tính kết hợp định lượng.
+ Phương pháp mô hình hóa và tổng hợp.
4.
phát

Phạm vi nghiên cứu: Tại cơ quan Ban quản lý các dự án trọng điểm

triển đô thị Hà Nội.
5. Bố cục của Tiểu luận:
Bố cục của Tiểu luận được chia làm 3 phần:
Phần thứ nhất – Lời nói đầu
Phần thứ hai – Nội dung
Phần thứ ba – Kết luận và kiến nghị.
Trong quá trình thực hiện đề tài, bản thân đã có nhiều nỗ lực, cố gắng,
nhưng chắc chắn phần viết còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Rất mong sự đóng góp,
chỉ bảo của Thầy, Cô giáo Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong để phần viết
thêm súc tích, thiết thực và đầy đủ hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

3

PHẦN THỨ HAI
NỘI DUNG
1.

Mô tả tình huống:

Thực hiện Quyết định số 5347/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND
Thành phố về việc thu hồi 24.107m2 đất xã Hải Bối giao cho Ban quản lý các dự
án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định
cư Hải Bối phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án phát triển cơ sở hạ tầng
đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì. Trong quá trình tổ chức triển khai theo đúng
quy định của pháp luật, phát sinh ra trường hợp hộ gia đình Ông Nguyễn Văn
Hòa, hộ khẩu thường trú tại xã Hải Bối huyện đông Anh, Thành phố Hà Nội sử
dụng thửa đất số 660 tờ bản đồ 17 với diện tích là 182m2 là diện tích đất nông
nghiệp của hộ Ngô Văn Lâm được giao theo Nghị định 64/CP của chính phủ và
đã dựng một căn nhà tạm trên diện tích đất này. Hộ gia đình ông nguyễn Văn
Hòa trình bày với tổ công tác và có đơn kiến nghị là gia đình có 8 nhân khẩu
năm 2000 đã có đơn xin đề nghị cấp đất giãn dân nhưng chưa được xét, gia đình
đã chấp hành di chuyển tài sản công trình vi phạm khi thực hiện giải phóng mặt
bằng đường quốc lộ 23 về khu ruộng canh tác nông nghiệp do chuyển nhượng
của hộ ông Ngô Văn Lâm từ năm 2004 và ở từ đó cho đến nay. Gia đình đề nghị
phải bồi thường, hỗ trợ và được bố trí tái định cư cho hộ thì mới chấp nhận bàn
giao đất.
Để giải đáp thắc mắc của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hòa, do có đơn
khiếu nại. Được sự chỉ đạo của UBND huyện Đông Anh, ngày 12/10/2007, Hội
đồng Bồi thường. Hỗ trợ và Tái định cư Huyện đã kiểm tra, xem xét và có công
văn số 110/HĐBTHT&TĐC trả lời đơn xin bố trí tái định cư của ông Hòa và
khẳng định kiến nghị của ông là không có cơ sở để thực hiện. UBND Xã, Mặt
trận tổ quốc Xã đã mời ông Nguyễn Văn Hòa (là chủ sử dụng tài sản) và ông
Ngô Văn Lâm chủ sử dụng đất (tại cuộc họp này ông Lâm đã Ủy quyền cho ông
Hòa để nhận tiền bồi thường về đất) ra UBND xã giải đáp, vận động thuyết phục
nhưng hộ ông Hòa không đồng ý.
4

a)

Cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái

định cư đối với dự án và cá nhân hộ ông Nguyễn Văn Hòa:
- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quy
định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thu hồi đất, thực hiện QSDĐ,
trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Quyết định số 137/2007QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của UBND
thành
phố về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước
thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của UBND thành
phố về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước
thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 5347/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND Thành
phố về việc thu hồi 24.107m2 đất xã Hải Bối giao cho Ban quản lý các dự án
trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư
Hải Bối phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô
thị Bắc Thăng Long – Vân Trì;
- Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND huyện
đông
Anh về việc thành lập Hội đồng Bồi thường, HT và Tái định cư;
- Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 02/8/2007 của UBND huyện
Đông
Anh về việc thành lập tổ công tác giúp việc Hội đồng BT, HT và tái định cư để
tổ chúc triển khai thực hiện;
-

Kế hoạch số 47/MPMU-UBND ngày 06/8/2007 giữa Ban quản lý các dự

án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội và UBND xã Hải Bối về việc thực hiện
công tác GPMB.
b)
Quá trình xem xét, giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền:
* Kiểm kê tài sản:


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©