nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại sở xây dựng tỉnh thái nguyên

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ..................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài luận văn ................................. 3
4. Những đóng góp mới của luận văn ............................................................... 3
5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 4
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ
ẤP SỞ .............................................. 5
1.1. Cơ sở lý luận về ........................................................... 5
1.1.1. Khái niệ .................................................................. 5
1.1.2. Phân loạ .................................................................. 10
1.1.3. Vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức........................................ 11
1.2. Cơ sở lý luận về ộ , .......................... 13
1.2.1. Khái niệ ộ ............................ 13
1.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cán bộ, công chức trong tình
hình mới .......................................................................................................... 14
1.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ............... 16
1.2.3. Các yếu tố tác động tới chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ............ 20
1.3. Cơ sở thực tiễn về nâng cao chất lượng CBCC ....................................... 29
1.3.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở một
số Sở, Ban, Ngành trong cả nước.................................................................... 29 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Xem link download tại Blog Kết nối!
1.3.2. Bài học kinh nghiệm vận dụng đối với Sở Xây dựng Thái Nguyên
trong việc nâng cao chất lượng CBCC ........................................................... 33
Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 35
2.1. Câu hỏi nghiên cứu của đề tài luận văn ................................................... 35
2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 35
2.2.1. Cơ sở phương pháp luận ....................................................................... 35
2.2.2. Phương pháp thu thập tài liệu ............................................................... 36
ất lượng đội ngũ CBCC tại Sở Xây
dựng tỉnh Thái Nguyên ................................................................................... 40
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ảnh chất lượng đội ngũ CBCC tại Sở Xây dựng
tỉnh Thái Nguyên............................................................................................. 40
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu về tình hình, kết quả thực hiện công vụ và các yếu tố
ảnh hưởng tới chất lượng CBCC tại Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên............ 41
Chƣơng 3: THỰC TRẠ Ộ
ỈNH THÁI NGUYÊN ................. 42
3.1. Tổng quan về ỉnh Thái Nguyên ....................................... 42
ển ........................................................ 42
3.1.2. Mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ củ
tỉnh Thái Nguyên........................................................................................... 44
2014.... 46
3.2. Thực trạ
tỉnh Thái Nguyên............................................................................................. 51
3.2.1. Quy mô và cơ cấu CBCC tại Sở Xây dựng Thái Nguyên .................... 51
3.2.2. Thực trạng chất lượng CBCC làm việc tại Sở Xây dựng Thái Nguyên ....... 52
3.3. Đánh giá thực trạng chất lượng CBCC làm việc tại sở xây dựng Thái
Nguyên qua phiếu điều tra .............................................................................. 70
3.3.1. Đối với cán bộ quản lý, nhân viên phòng Kinh tế - Hạ tầng các
huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên...................................... 71 3.3.2. Đối với cán bộ quản lý từ cấp trưởng phòng trở lên tại Sở Xây dựng
Thái Nguyên.................................................................................................... 75
3.4. Các nhân tố tác động đến chất lượng đội ngũ cán bộ công chức Sở
Xây dựng Thái Nguyên................................................................................... 77
3.4.1. Các nhân tố khách quan ........................................................................ 77
3.4.2. Các nhân tố chủ quan ............................................................................ 80
ất lượ
ỉnh Thái Nguyên............................................................................ 83
3.5.1. Những kết quả đạt được........................................................................ 83
3.5.2. Những tồn tại......................................................................................... 84
3.5.3. Nguyên nhân ......................................................................................... 85
Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢ
ỈNH
THÁI NGUYÊN ........................................................................................... 88
4.1. Phương hướng và mục tiêu nâng cao chất lượ
......................................................... 88
4.1.1. Bối cảnh Kinh tế - Xã hội tác động đến chất lượng CBCC và yêu
cầu nâng cao chất lượng CBCC ngành Xây dựng .......................................... 88
2015 – 2020..... 90
4.1.3. Quan điểm, định hướng nâng cao chất lượng CBCC ngành Xây
dựng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ............................................. 92
4.2. Một số giả
ỉnh Thái Nguyên ...................................................................... 94
4.2.1. Giải pháp về ........................ 94
4.2.2. Giải pháp về ............................. 99
4.2.3. Giải pháp về kiểm tra, đánh giá cán bộ............................................... 101
4.2.4. Giải pháp về tạo động lực cho cán bộ................................................. 103
4.3. Kiến nghị................................................................................................ 104 Về trình độ chuyên môn: trình độ chuyên môn của CBCC thuộc Sở Xây
dựng Thái Nguyên bao gồm: Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng và Sơ cấp. Tính đến
ngày 30/06/2014 Sở Xây dựng Thái Nguyên có 5 người có trình độ thạc sỹ
chiếm 5,6%; 80 người có trình độ Đại học chiếm 89,88%; 2 người có trình độ
cao đẳng chiếm 2,24% và 2 người có trình độ Sơ cấp chiếm 2,24%. Gữa các
đơn vị thuộc Sở thì: Cơ quan Sở Xây dựng Thái Nguyên có số người có trình
độ Thạc sỹ cao nhất với 4 người, trình độ đại học là 40 người và 2 người có
trình độ sơ cấp; Viện Quy hoạch xây dựng TN có 01 người có trình độ thạc
sỹ, 24 người có trình độ đại học; Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng
TN có 16 người có trình độ đại học và 2 người có trình độ cao đẳng.
Như vậy, CBCC thuộc Sở Xây dựng Thái Nguyên có trình độ chuyên
môn phù hợp và đáp ứng được những yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ. Tuy
nhiên để đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới đòi hỏi CBCC phải tiếp tục nâng cao
trình độ thông qua việc học chuyển tiếp lên các cấp đào tạo cao hơn đặc biệt
là đào tạo chuyên sau. Thực tế cho thấy đối với đơn vị đòi hòi chuyên môn
sâu phục vụ nghiên cứu và nghiệp vụ chuyên môn mang tính đặc thù ngành
Xây dựng như Viện Quy hoạch xây dựng TN và Trung tâm Kiểm định chất
lượng xây dựng TN phải đòi hỏi CBCC có trình độ cao hơn. Nhưng thực tế
cho thấy tại Viện Quy hoạch xây dựng TN mới chỉ có 01 người có trình độ
thạc sỹ, còn lại là đại học; tại Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng TN
chưa có người nào có trình độ thạc sỹ và có 16 người trình độ đại học và 2
người có trình độ cao đẳng. Mặt khác với số lượng 04 thạc sỹ của Cơ quan Sở
Xây dựng TN thì có 3 người có trình độ thạc sỹ không phải chuyên ngành xây
lĩnh vực xây dựng mà chủ yếu thạc sỹ trình độ quản lý kinh tế và quản trị kinh
doanh. Do đó thời gian tới Sở Xây dựng Thái Nguyên cần tiếp tục tạo điều
kiện để CBCC có điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành lĩnh vực xây dựng
trên địa bàn.
Về trình độ chuyên môn thì Sở Xây dựng Thái Nguyên đứng thứ 5 trong
số các Sở, ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên về tỷ lệ CBCC có trình độ Sau
đại học (5.62%) và đứng thứ 3 về số lượng CBCC có trình độ đại học. Như
vậy có thể thấy trình độ chuyên môn của CBCC Sở Xây dựng Thái Nguyên
tương đối cao.
Về trình độ chính trị: Căn cứ theo Quy định 12-QĐ/TC-TTVHTW ngày
09/01/2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung
ương về việc xác định trình độ chính trị, và được thay thế bằng Quy định số
256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư thì trình độ chính trị của CBCC
thuộc Sở Xây dựng Thái Nguyên bao gồm: CBCC có trình độ cao cấp
chính trị là 9 người chiếm 10,12% tập trung ở Ban giám đốc và một số
người thuộc diện quy hoạch vào Ban giám đốc, CBCC có trình độ trung
cấp chính trị có 15 người chiếm 16,85% và CBCC có trình độ cử nhân là
3 người chiếm 3,37%. Như vậy có thể thấy với số lượng CBCC hiện tại
thuộc Sở Xây dựng Thái Nguyên số CBCC có trình độ chính trị còn ít
(tổng số 30 người chiếm 30,77%).
Về trình độ quản lý nhà nước: Sở Xây dựng Thái Nguyên có 62 người có
trình độ quản lý nhà nước với các ngạch tương ứng, trong đó trình độ
quản lý nhà nước ngạch CVCC và TĐ không có CBCC nào, trình độ CVC
và TĐ có 10 CBCC chiếm 11,23%, trình độ quản lý nhà nước ngạch CV
và TĐ có 52 người chiếm 58,42%. Với trình độ quản lý nhà nước của
CBCC thuộc Sở Xây dựng Thái Nguyên đã đáp ứng được yêu cầu trong
thực thi công vụ, tuy nhiên số này vẫn còn ít chưa phù hợp với trình độ và
nhiệm vụ CBCC tại Sở hiện nay.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©