Phân tích báo cáo tài chính QT310

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Tài sản ngắn hạn KHÔNG bao gồm
Chọn một câu trả lời
A) Tiền gửi tại Ngân hàng
B) Hàng tồn kho
C) Bất động sản đầu tư Đúng
D) Các khoản phải thu
Đúng. Đáp án đúng là: Bất động sản đầu tư
Để dự báo được các số liệu tài chính theo phương pháp cực trị với phương trình hồi quy đơn biến, cần biết được
Chọn một câu trả lời
A) Giá trị biến phụ thuộc lớn nhất, giá trị biến phụ thuộc nhỏ nhất, hiệu số giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biến độc
lập Đúng
B) Giá trị biến phụ thuộc nhỏ nhất, giá trị biến phụ thuộc lớn nhất và hiệu số giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biến
giải thích
C) Giá trị biến giải thích lớn nhất, giá trị biến giải thích nhỏ nhất và hiệu số giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biến phụ
thuộc
D) Giá trị biến độc lập lớn nhất, giá trị biến độc lập nhỏ nhất và hiệu số giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biến độc lập
Đúng. Đáp án đúng là: Giá trị biến phụ thuộc lớn nhất, giá trị biến phụ thuộc nhỏ nhất, hiệu số giá trị lớn nhất và
nhỏ nhất của biến độc lập
Chọn một câu trả lời
• A) Dòng tiền từ hoạt động đầu tư phụ thuộc vào việc mua sắm, bán thanh lý tài sản, doanh thu từ hoạt động tài
chính và tiền thu được do thu hồi vốn góp của doanh nghiệp khác

• B) Dòng tiền từ hoạt động đầu tư phụ thuộc vào việc mua sắm, bán thanh lý tài sản, lãi thu được do đầu tư và tiền
thu được do nhận vốn từ phát hành chứng khoán
• C) Dòng tiền từ hoạt động đầu tư phụ thuộc vào việc mua sắm, bán thanh lý tài sản, lãi thu được do đầu tư và sự
thay đổi vốn lưu động
• D) Dòng tiền từ hoạt động đầu tư phản ánh dòng tiền chi cho mua sắm hình thành TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu
tư tài chính, lỗ đầu tư và dòng tiền thu được do nhượng bán, thanh lý các tài sản trên, khoản lãi đầu tư và tiền thu
hồi đầu tư vốn góp vào doanh nghiệp khác (Đúng)
Chọn một câu trả lời
A) Hoàn toàn dựa vào các số liệu trong quá khứ của doanh nghiệp Đúng
B) Dựa vào dự báo các số liệu kinh tế vĩ mô trong tương lai Sai
C) Không dựa vào số liệu trong quá khứ của doanh nghiệp Sai
D) Dựa vào các số liệu kinh tế vĩ mô trong quá khứ.
Chọn một câu trả lời
A) Phương pháp phân tích so sánh bao gồm so sánh theo thời gian và thời điểm Sai
B) Phương pháp phân tích quy mô bao gồm phân tích quy mô theo báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu
chuyển tiền tệ Đúng
C) Hai phương pháp căn bản trong dự báo bằng hồi quy là phương pháp cực trị và phương pháp bình phương tối
thiểu Sai
D) Phương pháp hồi quy đơn biến phản ánh mối quan hệ tuyến tính giữa 1 biến kết quả và 1 biến nguyên nhân Sa
Chọn một câu trả lời
A) Chỉ có thể sử dụng phương pháp so sánh Sai
B) Chỉ có thể sử dụng phương pháp phân tích quy mô Sai
C) Sử dụng phương pháp so sánh và phương pháp phân tích quy mô Đúng
D) Sử dụng phương pháp kết hợp
Chọn một câu trả lời
A) Y = a+bX Đúng
B) Y= a+bX+e Sai
C) Y = b0 + b1X1+b2X2+…+bnXn Sai
D) Y= a+ b1X1+b2X2+…+bnXn+e
Chọn một câu trả lời
A) Được dự tính để bán hay sử dụng trong khuôn khổ của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Sai
B) Được nắm giữ chủ yếu cho mục đích thương mại hay cho mục đích ngắn hạn và dự kiến thu hồi hay thanh
toán trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ. Sai
C) Là tiền hay tài sản tương đương tiền mà việc sử dụng không gặp một hạn chế nào. Sai
D) Có thể chuyển đổi thành tiền sau thời hạn trên 1 năm.

Câu 1:
[Góp ý]
Doanh thu của Công ty Cathay năm 2010 là $35,000. Lợi nhuận sau thuế là $7,500. Thuế thu nhập
doanh nghiệp là 25%. Lợi nhuận trước thuế của Công ty Cathay là
Chọn một câu trả lời
A) $27.500SaiB) $5.000SaiC) $10.000D) $1.000 SaiĐúng

Sai. Đáp án đúng là: $10.000
Vì: LNTT= LNST/ (1- %Thuế thu nhập doanh nghiệp)
LNTT = 7.500$/(1-25%) = $10.000
Tham khảo: 1.4.2 Báo cáo kết quả kinh doanh, bài 1.

Câu 2:
[Góp ý]
Khoản nào dưới đây nằm trong Bảng cân đối kế toán?
Chọn một câu trả lời
A) Lợi nhuận sau thuế SaiB) Doanh thu thuần SaiC) Giá vốn hàng bán SaiD) Hao mòn tài sản cố địnhĐúng

Đúng. Đáp án đúng là: Hao mòn tài sản cố định
Vì: Lợi nhuận sau thuế, doanh thu thuần, giá vốn hàng bán là các khoản mục thuộc Báo cáo kết quả kinh doanh (tham khảo
bảng 1.4. Báo cáo kết quả kinh doanh). Khấu hao tài sản cố định là khoản mục thuộc bảng Cân đối kế toán (tham khảo bảng
1.2 Tài sản –Bảng cân đối kế toán).
Tham khảo: 1.4.1.1 Tài sản, bài 1

Câu 3:
[Góp ý]
Tác động của tiền thu từ bán hàng tăng $120,000; với giả thiết các yếu tố khác không đổi:
Chọn một câu trả lời
A) Tăng dòng tiền từ hoạt động đầu tư $120,000 SaiB) Giảm dòng tiền từ hoạt động tài chính $120,000 SaiC) Tăng dòng tiền từ hoạt động tài chính Sai


D) Tăng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Sai. Đáp án đúng là: Tăng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
Vì: Tiền thu từ bán hàng thuộc dòng tiền từ hoạt động kinh doanh,khi tiền thu từ bán hàng tăng,dòng tiền vào tăng, dòng tiền
từ hoạt động kinh doanh tăng.
Tham khảo: 1.4.3.1 Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, bài 1

Câu 4:
[Góp ý]
Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?
Chọn một câu trả lời
A) Bảng cân đối kế toán chỉ cung cấp thông tin về nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời
điểm.Sai
B) Bảng cân đối kế toán chỉ cung cấp thông tin về tài sản của doanh nghiệp tại một thờiđiểm.Sai
C) Phương trình tổng quát trong bảng cân đối kế toán là Tổng tài sản = Tổng nợ ngắn hạn +Tổng nợ dài hạn Sai
D) Phương trình tổng quát trong Bảng cân đối kế toán là Tổng tài sản = Tổng nợ phải trả +
Tổng vốn chủ sở hữu

Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Phương trình tổng quát trong bằng cân đối kế toán là Tổng tài sản = Tổng nợ phải trả + Tổng vốn chủ
sở hữu.
Vì: Bảng cân đối kế toán gồm 2 thành phần chính tài sản và nguồn vốn. Phương trình kế toán căn bản là Tổng tài sản =
Tổng nguồn vốn = Nợ + Vốn chủ sở hữu
Tham khảo: 1.4.1: Bảng cân đối kế toán, bài 1

Câu 5:
[Góp ý]
Doanh thu thuần của Công ty HP năm 2010 là $320,000; chi phí hoạt động là $70,000; chi phí lãi
vay là $30,000. Thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Lợi nhuận sau thuế của công ty HP là ?
Chọn một câu trả lời
A) $175.000 SaiXem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©