Bài tập tiếng anh sách thí điểm theo từng unit lớp 7, 8, 9 (có đáp án chi tiết)

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
A. NEW WORDS, STRUCTURES, GRAMMAR AND PRONUNCIATION
I. New words
Hobby (n) /'hɒbi/ Sở thích Doll (n) /dɒl/ Búp bê
Usual (adj) )(
unusual (adj)
/'ju:ʒl/
/ʌn´ju:ʒuəl/
Thông thường
Khác thường
Occasion (n) + on /əˈkeɪʒn/ Dịp
Climb (v)
Climber (n)
Climbing (n)
/klaɪm/
/ˈklaɪmɪŋ/
Trèo, leo (v)
Người leo trèo
Sự leo trèo
Arrange (v)
Arrangement (n)
/əˈreɪndʒ/
/ə´reindʒmənt/
Sắp xếp (v)
Art gallery (n) /ɑ:t/ /'gæləri/ Phòng trưng
bày nghệ thuật
Paint (v)
Painting (n)
/peint/ Sơn, vẽ (v)
Sự vẽ, bức họa
Pottery (n) /´pɔtəri/ Đồ gốm Model (n) /ˈmɒdl/ Mô hình
Carve (v)
Carving (n)
Carved (adj)
/kɑːv/ Khắc, chạm (v)
Nghệ thuật
chạm khắc
Take up (a hobby)
= start
Bắt đầu (1 sở
thích)
Collect (v)
Collection (n)
Collector (n)
/kəˈlekt/
/kəˈlekʃn/
/kəˈlektə(r)/
Sưu tầm (v)
Sự sưu tập, bộ
sưu tập
Người sưu tầm
Do judo / karate
gymnastics
gardening
athletics
/ˈdʒuːdəʊ/ /kəˈrɑːti/
/dʒɪmˈnæstɪks/
/´ga:dniη/
/æθ'letiks/
Tập Judo / karate
Tập thể dục
Làm vườn
Điền kinh
A piece of cake Dễ ợt Fragile (adj) /ˈfrædʒaɪl/ Dễ vỡ
Strange (adj) /streɪndʒ/ Lạ Share (v) /ʃeə(r)/ Chia sẻ
Bird-watching (n) /bɜːd/ Quan sát chim Eggshell (n) /ˈeɡʃel/ Vỏ trứng
Melody (n) /ˈmelədi/ Giai điệu Monopoly (n) /məˈnɒpəli/ Cờ tỷ phú
Play football (soccer)
basketball
badminton
baseball
volleyball
table tennis
board games
the guitar
the piano
/ˈfʊtbɔːl/
/ˈbɑːskɪtbɔːl/
/ˈbædmɪntən/
/ˈbeɪsbɔːl/
/ˈvɒlibɔːl/
/ˈteɪbl/ /ˈtenɪs/
/bɔːd/ /ˈgeɪmz/
/ɡɪˈtɑː(r)/
/piˈænəʊ/
Chơi bóng đá
Bóng rổ
Cầu lông
Bóng chày
Bóng chuyền
Bóng bàn
Trò chơi trên
bàn cờ
Chơi ghi ta
Chơi piano
Go swimming
running
sailing
motor racing
skiing
ice-skating
fishing
camping
surfing
mountain climbing
horse-riding
/'seiliɳ/
/ˈməʊtə(r)/ /ˈreɪsɪŋ/
/ˈskiːɪŋ/
/aɪs/ /ˈskeɪtɪŋ/
/ˈfɪʃɪŋ/
/ˈkæmpɪŋ/
/ˈsɜːfɪŋ/
ˈmaʊntən/
/hɔrs/ /´raidiη/
Bơi
Chạy
Đi thuyền buồm
Đua mô tô
Trượt tuyết
Trượt băng
Câu cá
Cắm trại
Lướt sóng
Leo núi
Cưỡi ngựa
II. Grammar:
1) Verbs of liking
- love / like / enjoy / prefer + V-ing
- hate / dislike + V-ing
2) Find st / doing st + adj )( think that st / doing st is + adj
II. Turn these sentences from reported speech into direct speech.
1. Albert Einstein stated that once you stop learning, you start dying.
.......................................................................................................................................
...............
2. Lan told me that she would go camping with her classmates the next day.
.......................................................................................................................................
...............
3. The scientists told us that in the near future, robots in our home would do all the
housework for us.
..................................................................................................................................
....................
4. I believed science and technology were the keys to develop in the society.
.......................................................................................................................................
...............
5. All of us knew that the way to the success was not easy.
.......................................................................................................................................
...............
1. “Once you stop learning, you start dying,” Albert Einstein stated.
2. “I will go camping with my classmates tomorrow,” Lan said.
3. “In the near future, robots in our home will do all the housework for us,” the
scientists told us.
4. “Science and technology are the keys to develop in the society,” I believed.
5. “The way to the success is not easy,” all of us knew.
III. There are five mistakes in ten underlined prepositions in this passage. Find out
and correct them.
The man who made and lost a fortune manufacturing kitchen
furniture is back in business again. 37-year-old Timothy Lindlaw is
now designing furniture for offices in the director’s suite to the
secretarial office. Lindlaw had always had a lot of good ideas.
After he had run a highly successful computer business for two
years, he started his second business at a small garage, selling and
1.__________
2.__________

Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©