Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường

Download miễn phí Tiểu luận Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trườngQuản lý kinh tế là chức năng quan trọng, cũng là nhiệm vụ đầy khó khăn và phức tạp của Nhà nước. Sự nghiệp đổi mới nói chung và chuyển đổi chức năng kinh tế của Nhà nước ta nói riêng trong 15 năm qua đã thu được những thành tựu đáng tự hào, nhưng nguy cơ lớn và thách thức cũng vốn rất lớn. Vì thế việc tiếp tục đưa công cuộc đổi mới đất nước đi vào càng sâu, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hoàn thiện Nhà nước XHCN Việt Nam được xác định là những nhiệm vụ tất yếu hiện nay.
 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tay vô hình" theo cách nói của A.Smith - nhà kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh. Trái lại, chúng đều vận động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của các doanh nghiệp lớn và Nhà nước, với mức độ và phạm vi khác nhau, tuỳ từng trường hợp điều kiện lịch sử của mỗi nước.
Chính vì thế đã có câu: "Nền kinh tế thiếu một trong hai yếu tố cơ bản: thị trường hay Nhà nước thì chẳng khác gì định vỗ tay bằng một bàn tay".
Chúng ta đã đi qua chặng đường của 10 năm đổi mới và đã bước sang thế kỷ 21 - thế kỷ của phát triển và hội nhập, đặt chúng ta trước nhiều thách thức và vận hội mới. Xác định đúng đắn vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường và có phương hướng thực hiện là những vấn đề ngày càng trở nên bức thiết hơn.
Trong khuôn khổ của bài tiểu luận này, do sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế còn hạn hẹp, em không có tham vọng trình bày được hết những giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý của Nhà nước mà em chỉ xin đề cập đến: "Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường".
Kết cấu của bài tiểu luận gồm 2 phần:
Chương I- Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường được thể hiện như thế nào?
Chương II- Thực trạng quản lý của Nhà nước ta trong thời gian qua.
Bài tiểu luận của em chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của thầy cô để em củng cố thêm vốn kiến thức và hiểu sâu hơn vấn đề mà mình quan tâm.
Em xin chân thanh cảm ơn!
Chương I-
Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường
I- Các khái niệm cơ bản:
Kinh tế hàng hoá là một kiểu tổ chức kinh tế - xã hội mà trong đó hình thái phổ biến của sản xuất là sản xuất ra sản phẩm để bán, để trao đổi trên thị trường.
Có thể hiểu kinh tế hàng hoá là mô hình kinh tế mà trong đó hầu hết các quan hệ kinh tế được thực hiện trên thị trường dưới hình thái hàng hoá và dịch vụ, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
Kinh tế hàng hoá tồn tại trong nhiều hình thái kinh tế xã hội. Trong mấy thập niên gần đây, kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ nhờ sự tác động và thúc đẩy của công nghệ mới và lực lượng sản xuất mới. Vì vậy, xu thế chuyển sang kinh tế thị trường - trình độ phát triển cao của kinh tế hàng hoá đang có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các nhà soạn thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hiện nay ở các nước XHCN.
ở nước ta, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã xác định phương hướng: phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, theo định hướng XHCN vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
II- Đặc điểm của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam:
Nước ta đang từng bước quá độ lên CNXH không qua giai đoạn phát triển TBCN, xu hướng vận động và phát triển kinh tế hàng hoá gắn liền với những đặc điểm sau đây:
- Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển biến từ nền kinh tế kém phát triển, mang nặng tính tự cấp, tự túc và quản lý theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá, vận hành theo cơ chế thị trường.
- Nền kinh tế hàng hoá dựa trên cơ sở nền kinh tế nhiều thành phần:
Đại hội VII đã khẳng định, các thành phần kinh tế đang tồn tại khách quan tương ứng với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong giai đoạn lịch sử hiện nay, đó là: kinh tế Nhà nước, kinh tế hợp tác, kinh tế cá thể, kinh tế tư nhân TBCN, và kinh tế TBNN.
- Nền kinh tế phát triển theo hướng mở rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài.
Thông qua mở rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài để biến nguồn lực bên ngoài thành nguồn lực bên trong. Điều đó tạo điều kiện cho quá trình phát triển rút ngắn ở nước ta.
- Nền kinh tế hàng hoá phát triển theo định hưonứg XHCN thông qua bản chất và vai trò quản lý của Nhà nước.
Sự vận động của nền kinh tế hàng hoá theo cơ chế thị trường không thể nào giải quyết hết được những vấn đề do chính cơ chế đo và bản thân đời sống kinh tế - xã hội đặt ra. Đó là tình trạng thất nghiệp, lạm phát, khủng hoảng, phân hoá bất bình đẳng, ô nhiễm môi trường, sự bùng nổ dân số cũng như những hiện tượng xã hội khác. Những tình trạng và hiện tượng trên ở những mức độ khác nhau, trực tiếp hay gián tiếp đều có tác động ngược trở lại, làm cản trở sự phát triển "bình thường" của một xã hội nói chung và của nền kinh tế hàng hoá nói riêng. Vì vậy, sự tác động của Nhà nước - một chủ thể có khả năng nhận thức và vận dụng các qui luật khách quan vào nền kinh tế là một tất yếu của sự phát triển kinh tế - xã hội. Thiếu sự "can thiệp" của Nhà nước voà kinh tế để cho nền kinh tế nước ta sẽ không thể có hiệu quả.
Sự quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế hàng hoá ở nước ta được thực hiện bằng luật pháp và các công cụ chính sách vĩ mô khác. Nhà nước sử dụng những công cụ đó để quản lý các hoạt động kinh tế làm cho nền kinh tế "lành mạnh" hơn, giảm bớt những thăng trầm, đột biến xấu trên con đường phát triển của nó, khắc phục được tình trạng phân hoá bất bình đẳng, bảo vệ được tài nguyên môi trường của đất nước. Như vậy, sự vận động của nền kinh tế hàng hoá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta là một sự vận động được điều tiết bởi sự thống nhất giữa cơ chế thị trường - "bàn tay vô hình" và sự quản lý của Nhà nước - "bàn tay hữu hình".
III- Vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước và sự quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước.
1. Vai trò định hướng XHCN của kinh tế Nhà nước.
- Trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, kinh tế Nhà nước với bản chất vốn có của nó, lại nắm giữ các ngành, lĩnh vực then chốt và trọng yếu, nên trở thành nhân tố kinh tế bảo đảm cho kinh tế hàng hoá của các thành phần kinh tế khác phát triển theo định hướng XHCN.
- Tính hiện thực của vai trò định hướng XHCN của kinh tế Nhà nước chỉ được khẳng định khi nó phát huy được sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế khác, khi nó sớm đổi mới cơ chế quản lý theo hướng năng suất, chất lượng và hiệu quả đứng vững và chiến thắng trong môi trường hợp tác và cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế.
2. Vai trò quản lý của Nhà nước, nhân tố đảm bảo cho định hướng XHCN của kinh tế hàng hoá.
- Sự phát triển kinh tế hàng hoá bên cạnh mặt tích cực, đem lại sự phát triển lực lượng sản xuất, tăng trưởng kinh tế cao của nó, mặt khác, nó không tránh khỏi những khuyết tật nhất định về mặt xã hội như: phá sản, khủng hoảng, phân hoá giàu nghèo, lừa đảo, giả dối, áp bức bất công, tàn phá môi trường …. Những khuyết tập này đòi hỏi phải có sự quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước.
- Nền kinh tế hàng hoá bên cạnh mặt tích cực, đem lại sự phát triển lực lượng sản xuất, tăng trưởng kinh tế cao nhưng giữa các nước, ngoài sự khác nhau về trình độ phát triển và về sự phân phối lợi ích kinh tế giữa các tầng lớp dân cư do kinh tế hàng hoá đem lại nhằm mục đích gì, có lợi cho ai? Còn có sự khác nhau không kém phần quan trọng là ở trình độ quản lý theo cơ chế thị trường c...

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©