Chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: Cơ sở lý luận và thực tiễn pháp lý về dân sự ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

Luận văn tiếng Anh:Chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: Cơ sở lý luận và thực tiễn pháp lý về dân sự ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2008
Chủ đề:Luật dân sự
Pháp luật Việt Nam
Trẻ em
Miêu tả:90 tr. + CD-ROM
Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn pháp lý về dân sự trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (TECHCĐBKK). Phân tích làm rõ các quy định pháp luật Việt Nam về chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như việc thi hành trong thực tiễn để thấy được những điểm phù hợp và những điểm chưa phù hợp, làm cơ sở đưa ra các khuyến nghị và đề xuất một số giải pháp về nhằm hoàn thiện pháp luật như: Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số quy định pháp luật; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng, của lãnh đạo chính quyền; giải quyết các nguyên nhân chủ quan dẫn đến trẻ rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đầu tư một cách có hiêu quả..
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©