Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp I - Công ty 20

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp I - Công ty 20Lời nói đầu 1
Phần I: Lý luận chung về hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 2
I. Khái quát về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2
1. Chi phí sản xuất 2
a. Khái niệm chi phí sản xuất 2
b. Phân loại chi phí sản xuất 3
c. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 6
2. Giá thành sản phẩm 7
a. Khái niệm về giá thành sản phẩm 7
b. Phân loại giá thành 8
c. Đối tượng và kỳ tính giá thành 10
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 14
a. Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14
b. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 15
c. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 15
II. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16
1. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên 16
1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16
1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 18
1.3. Hạch toán các chi phí trả trước 20
1.4. Hạch toán chi phí phải trả 24
 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nh møc, theo tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt thùc tÕ, theo sè giê lµm viÖc thùc tÕ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt...).
Møc biÕn phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng
§èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi, kÕ to¸n sÏ ph©n bæ hÕt cho l­îng s¶n phÈm, dÞch vô hoµn thµnh theo c«ng thøc sau:
x
Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tõng ®èi t­îng
=
§èi víi ®Þnh phÝ s¶n xuÊt chung, trong tr­êng hîp møc s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt cao h¬n møc c«ng suÊt b×nh th­êng (møc c«ng suÊt b×nh th­êng lµ møc s¶n phÈm ®¹t ®­îc ë møc trung b×nh trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt b×nh th­êng) th× ®Þnh phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ph©n bæ hÕt cho sè s¶n phÈm s¶n xuÊt theo c«ng thøc:
x
Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tõng ®èi t­îng
=
Møc ®Þnh phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng
Tr­êng hîp møc s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt nhá h¬n møc c«ng suÊt b×nh th­êng th× phÇn ®Þnh phÝ s¶n xuÊt chung ph¶i ph©n bæ theo møc c«ng suÊt b×nh th­êng, trong ®ã sè ®Þnh phÝ s¶n xuÊt chung tÝnh cho l­îng s¶n phÈm chªnh lÖch gi÷a thùc tÕ so víi møc b×nh th­êng ®­îc tÝnh vµo gi¸ vèn hµng tiªu thô (cßn gäi lµ ®Þnh phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng ph©n bæ). C«ng thøc ph©n bæ nh­ sau:
x
Tæng ®Þnh phÝ
s¶n xuÊt chung
cÇn ph©n bæ
Møc ®Þnh phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho møc s¶n phÈm thùc tÕ
=
Møc chi phÝ s¶n xuÊt chung tÝnh cho phÇn chªnh lÖch s¶n phÈm thùc tÕ víi c«ng suÊt b×nh th­êng sÏ tÝnh nh­ sau:
= -
Trªn c¬ së ph©n bæ biÕn phÝ s¶n xuÊt chung vµ ®Þnh phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®èi t­îng, kÕ to¸n ghi:
Nî TK 154 (chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng): PhÇn tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô.
Nî TK 632: phÇn tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n (sè ®Þnh phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng ph©n bæ tÝnh cho l­îng s¶n phÈm chªnh lÖch gi÷a thùc tÕ nhá h¬n c«ng suÊt b×nh th­êng).
Cã TK 627 (chi tiÕt tõng lo¹i vµ theo ph©n x­ëng).
S¬ ®å 8:
H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung
TK 334, 338
TK 627
TK 152, 153
TK 334, 338
Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng
Chi phÝ vËt liÖu, dông cô
Chi phÝ theo dù to¸n
TK 214
Chi phÝ khÊu hao TSC§
TK 331, 111, 112
C¸c chi phÝ SX kh¸c mua
ngoµi ph¶i tr¶ hay ®· tr¶
TK 154
TK 632
C¸c kho¶n thu håi ghi gi¶m Chi phÝ s¶n xuÊt chung
Ph©n bæ (hoÆc kÕt chuyÓn)
chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸
KÕt chuyÓn CPSXC cè ®Þnh
(Kh«ng ph©n bæ)vµo gi¸ vèn
TK 1331
ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ (nÕu cã)
TK 111, 112, 152
1.7. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang
1.7.1. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt
C¸c phÇn trªn ®· nghiªn cøu c¸ch h¹ch to¸n vµ ph©n bæ c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt (chi phÝ s¶n phÈm). C¸c chi phÝ s¶n xuÊt kÓ trªn cuèi cïng ®Òu ph¶i ®­îc tæng hîp vµo bªn nî tµi kho¶n 154 “chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang”. Tµi kho¶n 154 ®­îc më chi tiÕt theo tõng ngµnh s¶n xuÊt, tõng n¬i ph¸t sinh chi phÝ hay tõng lo¹i s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm, chi tiÕt s¶n phÈm, tõng lo¹i lao vô, dÞch vô... cña c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, s¶n xuÊt – kinh doanh phô (kÓ c¶ vËt t­, s¶n phÈm, hµng ho¸ thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn). Néi dung ph¶n ¸nh cña TK 154 nh­ sau:
Bªn nî: Tæng hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú
Bªn cã:
- C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n phÈm
- Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ hay chi phÝ thùc tÕ cña s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh.
D­ nî: Chi phÝ thùc tÕ cña s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô dë dang ch­a hoµn thµnh.
Qu¸ tr×nh tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau:
- Cuèi kú, ghi c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn (hoÆc ph©n bæ) chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo tõng ®èi t­îng.
BT1) KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp:
Nî TK 154 (chi tiÕt ®èi t­îng)
TK 621 ( chi tiÕt ®èi t­îng)
BT2) kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp
Nî TK 154 ( chi tiÕt ®èi t­îng)
Cã TK 622 ( chi tiÕt ®èi t­îng)
BT3) Ph©n bæ (hoÆc kÕt chuyÓn) chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô:
Nî TK 154 ( chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng)
Cã TK 627 ( chi tiÕt ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt)
§ång thêi ph¶n ¸nh c¸c bót to¸n ghi gi¶m chi phÝ:
+ PhÕ liÖu thu håi trong s¶n xuÊt, vËt liÖu xuÊt dïng kh«ng hÕt (nÕu ch­a ph¶n ¸nh ë TK 621).
Nî TK 152 ( chi tiÕt vËt liÖu)
Cã TK 154 ( chi tiÕt s¶n phÈm, lao vô...)
+ S¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc kh«ng söa ch÷a ®­îc:
Nî TK 138 (1381 – s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc)
Cã TK 154 ( chi tiÕt tõng lo¹i s¶n phÈm...)
+ Gi¸ trÞ s¶n phÈm, vËt t­ thiÕu hôt bÊt th­êng trong s¶n xuÊt.
Nî TK liªn quan (138, 334, 811...)
Cã TK 154 ( chi tiÕt s¶n phÈm, dÞch vô...)
- Ph¶n ¸nh tæng gi¸ thµnh c«ng x­ëng thùc tÕ s¶n phÈm, lao vô hoµn thµnh.
Nî TK 155: NhËp kho thµnh phÈm
Nî TK 157: Göi b¸n
Nî TK 632: Tiªu thô th¼ng (kh«ng qua kho)ng
Cã TK 154 (chi tiÕt s¶n phÈm, dÞch vô...): Tæng gi¸ thµnh c«ng x­ëng thùc tÕ s¶n phÈm, dÞch vô hoµn thµnh nhËp kho, göi b¸n hay tiªu thô kh«ng qua kho.
Tr­êng hîp s¶n xuÊt – kinh doanh phô phôc vô cho c¸c ®èi t­îng, kÕ to¸n ghi theo gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô phôc vô.
Nî TK 627: Phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng chÝnh.
Nî TK 641, 642: Phôc vô cho b¸n hµng, cho qu¶n trÞ doanh nghiÖp
Nî TK 152, 153, 155: NhËp kho vËt t­, thµnh phÈm.
Nî TK 632: Tiªu thô ra bªn ngoµi.
Cã TK 154 ( chi tiÕt tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phô)
S¬ ®å 9
S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n phÈm (KKTX)
TK 621
TK 154
Chi phÝ NVL trùc tiÕp
TK 622
Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp
TK 627
Chi phÝ s¶n xuÊt chung
Dck: xxx
D®k:xxx
C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ
s¶n phÈm
Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm lao vô hoµn thµnh
NhËp kho vËt t­, s¶n phÈm
TK 157
Göi b¸n
TK 632
Tiªu thô th¼ng
TK 152, 111
TK 155, 152
1.7.2. KiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang:
S¶n phÈm dë dang lµ nh÷ng s¶n phÈm ch­a kÕt thóc giai ®o¹n chÕ biÕn, cßn ®ang n»m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó tÝnh ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm, doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang.Tuú theo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ vµ tÝnh chÊt cña s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang sau:
+ X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh.
Theo ph­¬ng ph¸p nµy, toµn bé chi phÝ chÕ biÕn ®­îc tÝnh hÕt cho thµnh phÈm, Do vËy, trong s¶n phÈm dë dang chØ bao gåm gi¸ trÞ vËt liÖu chÝnh mµ th«i.
= x
+ X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo s¶n l­îng ­íc tÝnh t­¬ng ®­¬ng
Toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu chÝnh xuÊt dïng
Dùa theo møc ®é hoµn thµnh vµ sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh. Tiªu chuÈn quy ®æi th­êng dùa vµo giê c«ng hoÆc tiÒn l­¬ng ®Þnh møc. §Ó b¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc ®¸nh gi¸, ph­¬ng ph¸p nµy chØ nªn ¸p dông ®Ó tÝnh c¸c chi phÝ chÕ biÕn, cßn c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh ph¶i x¸c ®Þnh theo sè thùc tÕ ®· dïng.
x
=
Gi¸ trÞ vËt liÖu chÝnh n»m trong s¶n phÈm dë dang
+
x
Tæng chi phÝ chÕ biÕn tõng lo¹i
=
Chi phÝ chÕ biÕn n»m trong s¶n phÈm dë dang
(theo tõng lo¹i)
+
Còng vÝ dô trªn, nÕu gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ®­îc tÝnh theo s¶n l­îng ­íc tÝnh t­¬ng ®­¬ng th× gi¸ trÞ M dë dang cuèi kú sÏ lµ:
+ X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo 50% chi phÝ chÕ biÕn
§Ó ®¬n gi¶n cho viÖc tÝnh to¸n, ®èi víi nh÷ng lo¹i s¶n phÈm mµ chi phÝ chÕ biÕn chiÕm tû träng thÊp trong tæng chi phÝ, kÕ to¸n th­êng sö dông ph­¬ng ph¸p nµy. Thùc chÊt ®©y lµ mét d¹ng cña ph­¬ng ph¸p ­íc tÝnh theo s¶n l­îng t­¬ng ®­¬ng, trong ®ã gi¶ ®Þnh s¶n phÈm dë dang ®· hoµn thµnh ë møc ®é 50% so víi thµnh phÈm.
= +
+ X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc theo chi phÝ trùc tiÕp.
Theo ph­¬ng ph¸p nµy, trong gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang chØ bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc chi phÝ trùc tiÕp (nguyªn, vËt liÖu vµ nh©n c«ng trùc tiÕp) mµ kh«ng tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ kh¸c.
+ X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ ®Þnh møc hoÆc kÕ ho¹ch.
C¨n cø vµo ®Þnh møc tiªu hao (hoÆc chi phÝ kÕ ho¹ch) cho c¸c kh©u c¸c b­íc, c¸c c«ng viÖc trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang.
Ngoµi ra, trªn thùc tÕ, ng­êi ta cßn ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang nh­ ph­¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm, ph­¬ng ph¸p tÝnh theo chi phÝ vËt liÖu chÝnh vµ vËt liÖu phô n»m trong s¶n phÈm dë dang
2. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú.
2.1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu
Do ®Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú nÕu chi phÝ vËt liÖu xuÊt dïng rÊt khã ph©n ®Þnh lµ xuÊt cho môc ®Ých s¶n xuÊt, qu¶n lý hay cho tiªu thô s¶n phÈm. V× vËy ®Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô, kÕ to¸n cÇn theo dâi chi tiÕt c¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn tõng ®èi t­îng (ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt, s¶n phÈm lao vô) hoÆc dùa vµo môc ®Ých sö dông hay tØ lÖ ®Þnh møc ®Ó ph©nbæ vËt liÖu xuÊt dïng cho tõng môc ®Ých.
§Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ vËt liÖu ®· xuÊt dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621 “chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp”. C¸c chi phÝ ®­îc ph¶n ¸nh TK 621 kh«ng ghi theo tõng chøng tõ xuÊt dïng nguyªn, vËt liÖu mµ ®­îc ghi mét lÇn vµo cuèi kú h¹ch to¸n, sau khi tiÕn hµnh kiÓm kª vµ x¸c ®Þnh ®ù¬c gi¸ trÞ nguyªn vËt l...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©