BÁO cáo THỰC HÀNH THAM vấn

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Con người luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống, ph ần l ớn
mọi người đều có thể gặp phải một số vấn đề trong cuộc đời của họ về h ọc
tập, kinh tế, quan hệ gia đình, xã hội, tình yêu hôn nhân, s ức kh ỏe, công
việc....Khi đó họ thường có khó khăn tâm lý và trở nên không sáng suốt đ ể có
thể tự giải quyết được vấn đề đang phải đối mặt. Hoạt động tham v ấn giúp
cá nhân và gia đình giải tỏa được những cảm xúc tiêu cực giúp h ọ sáng su ốt
hơn, có lý trí hơn để nhìn nhận vấn đề và hoàn cảnh th ực tại, từ đó đ ưa ra
giải pháp phù hợp nhất với điều kiện của mình.
Tham vấn giúp cá nhân và gia đình tăng cường khả năng giao ti ếp, kh ả năng
phân tích vấn đề, đưa ra giải pháp hợp lý và thực hiện giải pháp m ột cách có
hiệu quả. Tham vấn hướng tới giúp thân chủ hiểu được suy nghĩ c ảm xúc
hành vi từ đó có khả năng đưa ra quyết định và thực hiện giải pháp làm n ền
tảng cho việc nâng cao chức năng xã hội của cá nhân và gia đình.
Qua thời gian học lý thuyết môn “Thực hành tham vấn cá nhân và gia đình” và
đi thực tế, em rút ra được nhiều bài học bổ ích cho bản thân, đ ược tóm t ắt
trong Báo cáo thực hành tham vấn cá nhân và gia đình.

1


Mục lục :
Lời mở đầu..........................................................................................................1
Câu 1: Mô tả đánh giá mức độ đạt được về những điều đã h ọc trong quá trình
tham vấn ......................................................................................................................3
1.1 Kiến thức tham vấn........................................................................................3
1.2 Giá trị đạt được..............................................................................................5
1.3 Thái độ học tập trên giảng đường..................................................................6
Câu 2 : Tham vấn cho một trường hợp cụ thể.....................................................6
Câu 3: Đánh giá quá trình tham vấn và đưa ra kiến ngh ị đề xuất......................16
Kết luận :.............................................................................................................17
Danh mục tài liệu tham khảo..............................................................................18

2


Câu 1 : Anh (chị) hãy mô tả, đánh giá mức độ đạt được về những đi ều
đã học trong quá trình tham vấn.
1.1 Kiến thức tham vấn:
1.1.1 Tham vấn nói chung :
- Khái niệm : Tham vấn là một quá trình trợ giúp tâm lý, trong đó nhà tham
vấn sử dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn và thái độ nghề nghiệp để thiết
lập mối quan hệ tương tác tích cực với thân chủ nhằm giúp họ nhận th ức
được hoàn cảnh vấn đề để thay đổi cảm xúc suy nghĩ hành vi và tìm ki ếm
giải pháp cho vấn đề của mình.
1.1.2 Tham vấn cá nhân :
- Khái niệm : tham vấn cá nhân là quá trình trao đổi tương tác tích c ực gi ữa
nhà tham vấn – người được đào tạo – và cá nhân – người có vấn đ ề mà h ọ
không tự giải quyết được - để giúp họ thay đổi cảm xúc, hành vi, suy nghĩ và
tìm ra giải pháp cho vấn đề tồn tại.
- Các lý thuyết tiếp cận :
+ Lý thuyết nhu cầu của Abraham Maslow
+ Lý thuyết về các giai đoạn phát triển của Erik Erikson
+Cách tiếp cận phân tâm
+ Cách tiếp cận lấy thân chủ làm trọng tâm
+ Cách tiếp cận hành vi
+ Cách tiếp cận Gestalt.
+ Cách tiếp cận nhận thức.
- Quá trình tham vấn cá nhân : 6 giai đoạn
+ Giai đoạn 1: tạo lập mối quan hệ và lòng tin
+ Giai đoạn 2: Xác định vấn đề - Giúp thân chủ phát hiện vấn đ ề đang t ồn t ại

đối với họ
3


+ Giai đoạn 3: Lựa chọn giải pháp
+ Giai đoạn 4: Triển khai giải pháp
+ Giai đoạn 5 : Kết thúc
+ Giai đoạn 6: Theo dõi.
- Các kỹ năng :
+ KN giao tiếp không lời
+ KN lắng nghe
+ KN hỏi
+ KN phản hồi
+ KN thấu hiểu
+ KN tóm lược
+ KN khuyến khích làm rõ ý
+ KN giúp thân chủ trực diện với vấn đề
+ KN xử lý im lặng
+ KN khai thác suy nghĩ, cảm xúc , hành vi
+ KN chia sẻ bản thân
+ KN cung cấp thông tin
+ KN giao nhiệm vụ về nhà
1.1.3. Tham vấn gia đình :
-Khái niệm : Tham vấn gia đình là quá trình tương tác của nhà tham v ấn v ới
các thành viên trong gia đình với các thành viên trong gia đình nh ằm giúp h ọ
cải thiện cách thức giao tiếp trong gia đình để giải quy ết nh ững v ấn đề c ủa
cá nhân và của toàn gia đình.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©