Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
ĐẶT VẤN ĐỀ........................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.................................................... 3
1.1. GIẢI PHẪU - SINH LÝ HẬU MÔN TRỰC TRÀNG..................... 3
1.1.1. Giải phẫu hậu môn trực tràng ....................................................... 3
1.1.2. Sinh lý chức năng tự chủ của hậu môn........................................ 11
1.2. CHẨN ĐOÁN RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP.................................. 15
1.2.1. Triệu chứng lâm sàng ................................................................ 15
1.2.2. Cận lâm sàng............................................................................. 18
1.2.3. Phân loại rò hậu môn phức tạp ................................................... 24
1.2.4. Bệnh lý phối hợp tại hậu môn..................................................... 28
1.3. ĐIỀU TRỊ RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP........................................ 29
1.3.1. Lịch sử điều trị .......................................................................... 29
1.3.2. Các phương pháp điều trị........................................................... 29
1.3.3. Kết quả điều trị.......................................................................... 34
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........ 37
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU....................................................... 37
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân .................................................. 37
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ..................................................................... 37
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................. 38
2.2.1. Thiết kế và cỡ mẫu nghiên cứu:.................................................. 38
2.2.2. Phương pháp chẩn đoán rò hậu môn phức tạp ............................. 38
2.2.3. Phương pháp phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp ................. 45
2.2.4. Phương pháp đánh giá kết quả phẫu thuật rò hậu môn phức tạp ... 53
2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu.......................................................... 57
2.2.6. Đạo đức nghiên cứu................................................................... 57
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU................................................ 59
3.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN............................................................ 59
3.1.1. Đặc điểm về tuổi, giới................................................................ 59
3.1.2. Đặc điểm về nghề nghiệp ........................................................... 60
3.1.3. Tiền sử phẫu thuật rò hậu môn ................................................... 60
3.2. CHẨN ĐOÁN RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP.................................. 61
3.2.1. Lâm sàng .................................................................................. 61
3.2.2. Cận lâm sàng............................................................................. 64
3.3. PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP................................ 67
3.3.1. Thời gian phẫu thuật .................................................................. 67
3.3.2. Đặc điểm lỗ trong trong phẫu thuật............................................. 68
3.3.3. Tỷ lệ phù hợp, độ nhậy, độ đặc hiệu giữa siêu âm nội soi và phẫu
thuật ................................................................................................... 70
3.3.4. Phân loại tổn thương trong mổ ................................................... 71
3.3.5. Phương pháp phẫu thuật............................................................. 74
3.4. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP...................... 77
3.4.1. Kết quả sớm.............................................................................. 77
3.4.2. Kết quả xa................................................................................. 78
3.4.3. Kết quả chung ........................................................................... 83
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN....................................................................... 86
4.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN............................................................ 86 4.1.1. Đặc điểm về tuổi, giới và nghề nghiệp ........................................ 86
4.1.2. Tiền sử phẫu thuật áp xe, rò hậu môn ......................................... 88
4.2. CHẨN ĐOÁN RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP.................................. 89
4.2.1. Lâm sàng .................................................................................. 89
4.2.2. Cận lâm sàng............................................................................. 93
4.3. PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP................................ 97
4.3.1. Đặc điểm lỗ trong...................................................................... 98
4.3.2. Phân loại rò hậu môn phức tạp trong mổ................................... 102
4.3.3. Các phương pháp phẫu thuật .................................................... 104
4.4. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP.................... 107
4.4.1. Kết quả sớm............................................................................ 107
4.4.2. Kết quả xa............................................................................... 111
4.4.3. Kết quả chung của phẫu thuật................................................... 121
4.4.4. Đánh giá mức độ hài hòng của bệnh nhân................................. 122
KẾT LUẬN........................................................................................... 123
KIẾN NGHỊ.......................................................................................... 125 KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu phân tích 111 bệnh nhân rò hậu môn phức tạp được điều
trị phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 4 năm
2012 tui rút ra một số kết luận sau:
1. Chẩn đoán rò hậu môn phức tạp
- Triệu chứng hay gặp nhất chảy dịch, mủ cạnh hậu môn là 81,1%.
- Khoảng cách trung bình từ lỗ ngoài đến rìa hậu môn 4,54 ± 2,09cm.
- Có 89,2% tìm thấy lỗ trong trong phẫu thuật, phương pháp bơm ôxy
già từ lỗ ngoài cho tỷ lệ tìm thấy lỗ trong cao nhất 49,5%. Lỗ trong phân bố ở
vị trí 6 giờ chiếm 50,5%.
- Định luật Goodsall phù hợp 90,9%.
- Vi khuẩn gây bệnh: E.coli chiếm 57,5%.
- Giải phẫu bệnh: rò hậu môn do lao rất ít gặp, chiếm 4,3%.
- Siêu âm nội soi:
+ Phát hiện lỗ trong 93,8% với độ nhậy và độ đặc hiệu là 91,7%
và 84,4%. Tỷ lệ phù hợp giữa SANS và PT là 77,5%.
+ Tỷ lệ phù hợp phân loại đường rò 91,3%.
- Phân loại RHM trong mổ:
+ Theo hệ thống cơ thắt: có 55,9% rò trung gian, 41,4% rò cao và
2,7% rò trên cơ thắt.
+ Theo hình thái lâm sàng: có 25,2% rò móng ngựa, 5,4% rò kép,
1,8% rò tam, 7,2% rò chữ Y và 61,3% thể rò phức tạp khác.
2. Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp
- Thời gian phẫu thuật trung bình 35,83 ± 13,3 phút.
- Các phương pháp phẫu thuật: mở ngỏ 40,5%, lấy bỏ đường rò 37,9%,
đặt Seton 15,3% và 6,3% đóng lỗ trong.
- Tai biến trong phẫu thuật: 10,8% chảy máu phải khâu cầm máu.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©