Kế hoạch hằng năm của Công ty Dệt Vĩnh Phú - Thực trạng và giải pháp

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU 3
Phần I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. 4
I. KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. 4
1. Khái niệm chung 4
2. Sự cần thiết của kế hoạch kinh doanh đối với doanh nghiệp: 5
3. Vai trò của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 6
4. Quy trình kế hoạch hóa trong doanh nghiệp 7
4.1. Plan: Xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó. 8
4.2. Do: Tổ chức lựa chọn và thực hiện kế hoạch . 12
4.3. Check: Tổ chức công tác theo dõi, giám sát thực hiện kế hoạch. 12
4.4. Act: Điều chỉnh các hoạt động. 44
II. HỆ THỐNG KẾ HOẠCH HÓA TRONG DOANH NGHIỆP. 13
1. Theo góc độ thời gian. 13
1.1. Kế hoạch dài hạn. 13
1.2. Kế hoạch trung hạn. 13
1.3. Kế hoạch ngắn hạn. 14
2. Theo góc độ nội dung, tính chất hay cấp độ của kế hoạch 14
2.1. Kế hoạch tổng thể 14
2.2. Kế hoạch bộ phận: 14
Phần II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH HÀNG NĂM CỦA CÔNG TY DỆT VĨNH PHÚ. 15
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY. 15
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY DỆT VĨNH PHÚ. 15
1. Nội dung. 15
1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2006. 15
1.1.1. Những thuận lợi và khó khăn. 15
1.1.2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2005 16
1.2. Xây dựng kế hoạch năm 2006: 20
2. Quy trình lập kế hoạch. 20
2.1. Tổ chức công tác kế hoạch hóa tại công ty dệt Vĩnh Phú. 20
2.2. Quy trình lập kế hoạch của Công ty dệt Vĩnh Phú. 22
2.2.1. Lập kế hoạh kinh doanh. 22
2.2.2. Công tác triển khai và thực hiện các kế hoạch của công ty. 24
2.2.3. Tổ chức theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch. 25
2.2.4. Công tác điều chỉnh kế hoạch của công ty. 25
3. Đánh giá chung về công tác kế hoạch hóa tại công ty Dệt Vĩnh Phú. 26
Phần III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY DỆT VĨNH PHÚ. 29
I. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN. 29
1. Xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị phòng ban chức năng trong quy trình kế hoạch hóa của công ty. 29
2. Đẩy mạnh các hoạt động giám sát và điều hành việc thực hiện kế hoạch. 29
3. Tổ chức các lớp tập huấn nhiệm vụ nâng cao trình độ các bộ hoạch.lập kế 30
II. CÁC KIẾN NGHỊ 31
1. Về tài chính: 31
2. Về đầu tư: 31
KẾT LUẬN 32
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỞ ĐẦU
Hiện nay Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại quốc tế (WTO). Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp trong nước sẽ rất nhiều nhưng thách thức đối với họ cũng không nhỏ. Sự cạnh tranh ngay chính tại thị trường trong nước của giữa các doanh nghiệp sẽ trở nên gay gắt hơn với sự xuất hiện của các doanh nghiệp nước ngoài. Trong điều kiện đó, để có thể phát triển được thì các doanh nghiệp phải thường xuyên tự hoàn thiện mình để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất đồng thời có thể tự chủ được trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Với việc gia nhập WTO, thị trường của các doanh nghiệp không còn bị bó hẹp trong nước nữa mà được trải rộng trên toàn thế giới. Tình rủi ro và cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt, quyết liệt. Để đối phó với những thay đổi bất thường của thị trường, cũng như nắm bắt các cơ hội thị trường một cách tốt nhất, mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.
Chính vì vậy, kế hoạch kinh doanh đóng vai trò đặc biệt quan trọng với sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng đó, em đi sâu nghiên cứu kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường với đề tài:
“Kế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải pháp”.
Đề tài gồm 3 phẩn:
Phần I: Lý luận chung về kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp.
Phần II: Thực trạng công tác lập kế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú.
Phần III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế hoạch tại công ty Dệt Vĩnh Phú.
Em xin chân thành Thank TS. Nguyễn Ngọc Sơn đã giúp em hoàn thành bài viết này.


Phần I:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP.
I. KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP.
1. Khái niệm chung
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, các đơn vị sản xuất kinh doanh ngoài việc quản lý và tổ chức các hoạt động bằng chiến lược kinh doanh vẫn tất yếu cần xây dựng kế hoạch và tổ chức kinh doanh, điều hành tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh bằng kế hoạch.
Kế hoạch là sự cụ thể hóa của chiến lược, mang tính chất chi tiết, định lượng và tác nghiệp cao hơn chiến lược nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu cụ thể mà mình đặt ra, nó thể hiện ý đồ phát triển của các nhà lãnh đạo và quản lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các giải pháp thực thi. Trong doanh nghiệp kế hoạch sản xuất kinh doanh là kế hoạch tổng thể, chi phối các kế hoạch của doanh nghiệp.
Có nhiều khái niệm về kế hoạch kinh doanh, tùy theo từng cách tiếp cận mà có các định nghĩa khác nhau:
Tiếp cận theo quá trịnh thì: Kế hoạch sản xuất kinh doanh là một quá trình có tính chất liên tục từ khi chuẩn bị cho đến khi thực hiện, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch để đưa doanh nghiệp phát triển theo các mục tiêu đã định.
Tiếp cận theo biện pháp thực hiện thì: Kế hoạch kinh doanh được xác định là một cách quản lý doanh nghiệp theo mục tiêu, nó bao gồm toàn bộ hành vi can thiệp có chủ định của các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của đơn vị mình nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Hay nói cách khác “kế hoạch kinh doanh là một quy trình ra quyết định choXem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©