Thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm sợi tại Công ty Cổ phần dệt Vĩnh Phú

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỤC LỤC

MỤC LỤC i
A.MỞ ĐẦU 1
B. NỘI DUNG 6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 6
1.1. Một số khái niệm cơ bản về quản trị chất lượng sản phẩm 6
1.1.1. Quản trị 6
1.1.2. Khái niệm về sản phẩm 6
1.1.3. Chất lượng sản phẩm 7
1.1.3.1. Một số quan điểm về chất lượng sản phẩm 7
1.1.3.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 7
1.2.2. Vai trò của quản trị chất lượng sản phẩm 11
1.3. Nội dung của quản trị chất lượng sản phẩm 11
1.3.1. Hoạch định chất lượng- Plan 12
1.3.1.1.Định nghĩa 12
1.3.1.2. Khoảng cách chất lượng 12
1.3.1.3.Các bưóc lập kế hoạch chất lượng 13
1.3.2. Tổ chức thực hiện- Do 14
1.3.3. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng- Check 15
1.3.4. Hoạt động điều chỉnh và cải tiến- Action 16
1.1.5. Một số hệ thống quản lý chất lượng hiện đại 18
1.1.5.1. Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) 18
1.1.5.2. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 19
1.1.5.3. Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm HACCP 23
1.2. Cơ sở thực tiễn 24
1.2.1. Trên thế giới 24
1.2.2. Ở Việt Nam 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SỢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ 29
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 29
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 29
2.1.2 Cơ cấu bộ máy của tổ chức 29
2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức 29
2.1.2.2. Nhiệm vụ chức năng các phòng ban 30
2.1.3. Đặc điểm lao động của công ty 32
2.1.4. Đặc điểm cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị của công ty 35
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 37
2.1.6. Giới thiệu các sản phẩm của công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 39
2.2. Thực trạng quản lý chất lượng sản phẩm sợi tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 40
2.2.1. Thực trạng chất lượng sản phẩm sợi tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 41
2.2.1.1. Thực trạng thực hiện tiêu chuẩn ISO 9002 tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú …………………………………………………………………………...41
2.2.1.2. Phân tích kết quả một số vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm thông qua phiếu điều tra từ cán bộ nhân viên công ty 45
2.2.1.3. Tình hình chất lượng sản phẩm sợi của công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 46
2.2.2. Thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú…………. 49
2.2.2.1. Hoạch định chất lượng 50
2.2.2.2. Tổ chức thực hiện 53
2.2.2.3. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng 56
2.2.2.4. Hoạt động điều chỉnh và cải tiến 60
2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý chất lượng tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 60
2.3.1 Ưu điểm 60
2.3.2 Hạn chế 61
2.3.3. Nguyên nhân những hạn chế 62
CHƯƠNG 3 64
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆNCÔNG TÁCQUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨMSỢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ 64
3.1.Định hướng phát triển của công cổ phần Dệt Vĩnh Phú 64
3.1.1. Mục tiêu chung của công ty 64
3.1.2. Mục tiêu cho công tác quản lý chất lượng sản phẩm 64
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị chất lượng sản phẩm tại công ty 64
3.2.1. Giải pháp về nguồn nhân lực thực hiện quản trị chất lượng sản phẩm 64
3.2.2. Giải pháp về tổ chức quản lý 65
3.2.3. Tăng cường khai thác sử dụng công nghệ hiện có và đầu tư nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ mới 66
3.2.4. Tăng cường áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9000 67
C.KẾT LUẬN 69
D.TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

 Hiệu lực của cơ chế quản lý kinh tế :
Chất lượng sản phẩm chịu tác động, chi phối bởi các cơ chế quản lý kinh tế, kỹ thuật, xã hội như:
- Kế hoạch hóa phát triển kinh tế
- Giá cả
- Chính sách đầu tư
- Tổ chức quản lý về chất lượng
b.Nhóm yếu tố bên trong
Trong nội bộ doanh nghiệp, các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm có thể được biểu thị bằng qui tắc 4M, đó là :
 Men : con người, lực lượng lao động trong doanh nghiêp.
 Methods : phương pháp quản trị, công nghệ, trình độ tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của doanh nghiệp.
 Machines : khả năng về công nghệ, máy móc thiết bị của doanh nghiệp Materials : vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu và hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư, nguyên nhiên vật liệu của doanh nghiệp.
Trong 4 yếu tố trên, con người được xem là yếu tố quan trọng nhất.
1.1.3.4 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng sản phấm.
Trong thực tiễn ta gặp rất ít sản phẩm chỉ có một chỉ tiêu chất lượng, mà thường có rất nhiều chỉ tiêu khác nhau. Ta có thể tập hợp một số chỉ tiêu sau để đánh giá chất lượng sản phẩm
 Nhóm chỉ tiêu sử dụng: Đây là nhóm chỉ tiêu chất lượng sản phẩm mà người tiêu dùng khi mua hàng hay sử dụng để kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hoá.
 Nhóm chỉ tiêu kỹ thuật- công nghệ.
Bằng cách nào ta có thể kiểm tra, đánh giá về giá trị sử dụng của sản phẩm. Ta sẽ không có kết luận gì về chất lượng sản phẩm hàng hoá nếu như không nghiên cứu một số chỉ tiêu quan trọng sau:
+ Chỉ tiêu về cơ lý hoá như khối lượng, thông số kỹ thuật, các thông số về độ bền, độ tin cậy, độ chính xác, an toàn khi sử dụng và sản xuất... mà hầu như mọi sản phấm đều có. Các chỉ tiêu này thường được quy định trong văn bản tiêu chuẩn của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, hợp đồng kinh tế...
+ Chỉ tiêu về sinh hoá như mức độ ô nhiễm đến môi trường, khả năng toả nhiệt, giá trị dinh dường, độ ẩm, độ mài mòn,...Tuỳ vào từng mặt hàng cụ thế và thành phần mỗi chỉ tiêu chiếm mà ta tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu này ở một mức độ nhất định, đặc biệt chú ý đến các chỉ tiêu quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm.
 Nhóm chỉ tiêu hình dáng trang trí thẩm mỹ.
Các chỉ tiêu này bao gồm: chỉ tiêu về hình dạng sản phẩm, sự phối hợp các yếu tố tạo hình, tính chất đường nét, hoa văn, màu sắc thời trang...
Đây là nhóm các chỉ tiêu mà chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của nhiều người, khó được lượng hoá và vì vậy đòi hỏi cán bộ kiểm nghiệm hay người tiêu dùng phải có kinh nghiệm, am hiếu thấm mỹ. Phần lớn các sản phẩm mang đặc trưng này là các sản phẩm về nghệ thuật, tranh ảnh, quần áo thời trang, đồ trang sức...
 Nhóm các chỉ tiêu kinh tế.
Mục tiêu lớn nhất của quản trị chất lượng là: Bảo đảm chất lượng của đồ án thiết kế sản phẩm và tuân thủ nghiêm đồ án ấy trong sản xuất, tiêu dùng sao cho tạo ra những sản phẩm thoả mãn nhu cầu của xã hội, thoả mãn thị trường với chi phí xã hội tối thiểu. Để đạt được mục tiêu trên nhiều tác giả đã đưa ra những định nghĩa khác nhau về quản trị chất lượng.
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©