Bài tập đại số quan hệ

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
BÀI TẬP ĐẠI SỐ QUAN HỆ
Bài 1. Cho hai quan hệ r và s sau đây:
A B C D A B C
2 3 1 1 1 1 2
1 2 2 3 2 1 2
1 1 2 1 2 3 2
1 2 1 1
2 3 2 3
Quan hệ r Quan hệ s
Tính các biểu thức đại số quan hệ sau đây:
a. AB(r) - AB(s)
A B
2 3
1 2
1 2
b. AD(r) ⋈ s
A D B C
2 1 1 2
2 1 3 2
1 3 1 2
1 3 3 2
1 1 1 2
1 1 3 2
2 3 1 2
2 3 3 2
c. AB(r) AB( A B(s))
A B(s))
A B C
1 1 2
2 3 2
AB( A B(s))
A B
1 1
2 3
Quan hệ rỗng.
d. r AB( A B(s))
A B
2 3
1 2


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©