Hệ thống đánh lửa trực tiếp trên xe Toyota Vios

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Chiếc ô tô không còn xa lạ với tất cả mọi ngƣời, nó có tính cơ động cao và phạm
vi hoạt động rộng. Do vậy, trên toàn thế giới ô tô đóng vai trò rất quan trọng, phục
vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng.
Năm 1885, đánh dấu sự ra đời của chiếc ô tô đầu tiên do Kral Benz chế tạo.
Năm 1891, ô tô điện ra đời ở Mỹ.
Năm 1892, Rudolf Diesel cho ra đời động cơ Diesel và chế tạo hàng loạt.
Cuộc cách mạng ô tô thực sự bắt đầu năm 1896 khi Henry Ford hoàn thiện và
cho lắp ráp hàng loạt lớn.
Cho tới nay, ô tô không ngừng đƣợc chế tạo và phát triển, ngành ô tô đã trở thành
ngành công nghiệp đa ngành.
Ở Việt Nam, ngành ô tô đã trở thành ngành công nghiệp trọng điểm và đạt đƣợc
nhiều bƣớc tiến vƣợt bậc với nhiều nhà máy lắp ráp, các trung tâm dịch vụ bảo
dƣỡng, sửa chữa và trung tâm phụ tùng lớn của nhiều hãng xe lớn nhƣ Toyota,
Ford, GM, Mazda, Hyundai, Kia, Misubishi, Mecxedec Benz, Renault, ... Vì vậy
nguồn nhân lực cho ngành ô tô rất lớn, đòi hỏi phải có trình độ và khả năng làm
việc trong môi trƣờng công nghiệp. Nên việc đào tạo nguồn nhân lực rất đƣợc chú
trọng.
Sau ba năm học tập tại trƣờng, em đã đƣợc các thầy cô trang bị cho những kiến
thức cơ bản về chuyên ngành. Để tổng kết và đánh giá quá trình rèn luyện em đƣợc
khoa cơ khí và bộ môn ô tô giao cho nhiệm vụ hoàn thành đồ án môn học với nội
dung: “ Hệ thống đánh lửa trực tiếp trên xe Toyota Vios”. Với kinh nghiệm ít ỏi và
kiến thức còn hạn chế nhƣng với sự tận tình chỉ bảo của thầy ............ em đã hoàn
thành đƣợc đồ án này. Đồ án gồm có 4 chƣơng, bao gồm:
- Chƣơng 1: Tổng quan về xe Toyota.
- Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết về hệ thống đánh lửa.
- Chƣơng 3: Hệ thống đánh lửa trực tiếp trên xe Toyota Vios.
- Chƣơng 4: . Bảo dƣỡng và sửa chữa hệ thống đánh lửa trực tiếp trên xe
Toyota Vios. CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XE TOYOTA.
1.1. Giới thiệu chung về xe toyota vios.
1.2. Các thông số của xe toyota vios.
1.2.1. Xuất sứ, kích thƣớc, hình dáng.
1.2.2. Động cơ 1NZ-FE (DOHC 16 xu páp với VVT-I).
1.2.3. Hệ thống truyền lực.
1.2.4. Hệ thống trang bị điện.
CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA.
2.1. Nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống đánh lửa.
2.1.1. Nhiệm vụ.
2.1.2. Yêu cầu.
2.2 . Phân loại hệ thống đánh lửa.
2.2.1. Hệ thống đánh lửa thƣờng.
2.2.2. Hệ thống đánh lửa Manhêtô.
2.2.3. Hệ thống đánh lửa bán dẫn.
2.2.3.1. Hệ thống đánh lửa bán dẫn có tiếp điểm điều khiển.
2.2.3.2. Hệ thống đánh lửa bán dẫn không có tiếp điểm.
2.2.4. Hệ thống đánh lửa điện tử.
2.2.4.1. Hệ thống đánh lửa gián tiếp.
2.2.4.2. Hệ thống đánh lửa trực tiếp.
2.2.5. Góc đánh lửa sớm và điều chỉnh góc đánh lửa sớm.
2.2.5.1. Góc đánh lửa sớm. 2.2.5.2. Hiệu chỉnh góc đánh lửa sớm.
2.2.5.3. Hiệu chỉnh góc đánh lửa sớm theo sự ổn định của động cơ ở chế độ
cầm chừng.
CHƢƠNG 3. HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA TRỰC TIẾP TRÊN XE TOYOTA
VIOS.
3.1 . Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống đánh lửa trực tiếp trên xe
Toyota Vios.
3.1.1. Cấu tạo.
3.1.1.1 .Vị trí lắp đặt.
3.1.1.2. Cuộn đánh lửa có IC.
a. Cấu tạo.
b. Nguyên lý hoạt động.
c. Hoạt động của IC đánh lửa.
3.1.1.3. Buji.
3.1.1.4 . Bộ sử lý và điều khiển trung tâm ECU.
a. Vai trò của ECU (ELECTRIC CONTROL UNIT)
b. Sự điều khiển thời điểm đánh lửa.
c. Điều khiển góc đánh lửa sớm hiệu chỉnh.
d. Nguyên lý hoạt động.
CHƢƠNG 4. BẢO DƢỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA
TRỰC TIẾP TRÊN XE TOYOTA VIOS.
4.1. Những hƣ hỏng của hệ thống.
4.2. Quy trình kiểm tra chẩn đoán. 4.2.1. Kiểm tra hệ thống đánh lửa ngay trên xe.
4.3.2. Kiểm tra buji.
4.3.3. Kiểm tra mạch điều khiển điện tử.
4.3.4. Chức năng tự chẩn đoán bằng đèn báo lỗi (check conector).
4.3.5. Chẩn đoán hƣ hỏng bằng phần mềm chẩn đoán OBD II.
4.3.5.1. Giới thiệu thiết bị đọc lỗi động cơ OBD II của Toyota.
4.3.5.2. Đọc mã chẩn đoán OBD II.
4.3.5.3. Hƣớng dẫn sử dụng máy chẩn đoán. CHƢƠNG 4. BẢO DƢỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA TRỰC
TIẾP TRÊN XE TOYOTA VIOS.
4.1.Những hƣ hỏng của hệ thống.
- Mất điện cuộn đánh lửa.
- Sai thời điểm đánh lửa.
- Buji không đánh lửa.
4.2 .Quy trình kiểm tra chẩn đoán.
4.2.1. Kiểm tra hệ thống đánh lửa ngay trên xe.
Mục đích: để kiểm tra xem có đánh lửa không.
Quy trình kiểm tra: Bƣớc 3: tháo 4 bu lông và cuộn đánh
lửa.
Bƣớc 4: tháo 4 buji.
Bƣớc 5: lắp buji vào cuộn dây đánh lửa và nối giắc cuộn đánh lửa.
Bƣớc 6: ngắt 4 giắc nối vòi phun nhiên liệu.
Bƣớc 7: tiếp mát cho buji.
Bƣớc 8: quan sát xem có tia lửa phát ra ở đầu điện cực của buji hay không.
Chú ý:
- Nối mát cho buji khi kiểm tra.
- Thay cuộn đánh lửa khi nó đã bị va đập.
- Không đƣợc quay khởi động động cơ lâu hơn 2 giây.
4.3.2 .Kiểm tra buji.
- Kiểm tra điện cực: đo điện trở cách điện. Điện trở tiêu chuẩn trên 10MΩ.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©