Bài giảng Văn hóa kinh doanh: Chương 6 - Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

CHƢƠNG 6: VĂN HOÁ TRONG CÁC HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH
Văn hoá trong xây dựng và phát triển
thương hiệu
Văn hoá trong hoạt động Marketing
Văn hoá ứng xử trong đàm phán và thương
lượng
5 Văn hoá trong định hướng tới khách hàng
2 3 4
1 Văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp 1.1. Vai trò và biểu hiện của VH ứng xử trong nội
bộ DN.
Vai trò của văn
hoá ứng xử
VH ứng xử giúp củng
cố và phát triển địa vị
của mỗi cá nhân trong
nội bộ dn
VH ứng xử giúp doanh
nghiệp dễ dàng thành
công hơn
VH ứng xử tạo điều
kiện phát huy dân chủ
cho mọi thành viên
VH ứng xử làm đẹp
thêm hình tượng của
công ty

Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©