Chiến dịch PR cho trường Đại học Thăng Long

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
PHẦN 1
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
1.1. Giới thiệu về trường Đại Học Thăng Long
Từ ngày thành lập cho đến nay, Trường đã hết sức trung thành với mục tiêu
không vì lợi nhuận. Chính vì vậy mà Trường đã được sự giúp đỡ vô tư của Trường Đại
học quản lý Paris về học bổng cũng như về học thuật, hay sự giúp đỡ về tài chính của
một số tổ chức phi chính phủ. Và có lẽ cũng do đó mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã
chuyển đổi đầu tiên Trường Đại học dân lập Thăng Long trong 19 trường Đại học dân
lập trên cả nước, thành Trường Đại học Thăng Long phi lợi nhuận.
Trường Đại học Thăng Long tin tưởng rằng, với mục tiêu không vì lợi nhuận.
Trường sẽ phát triển tốt, vững vàng trong tương lai và sẽ có những đóng góp tích
cực vào việc xây dựng một xã hội công bằng cho mọi công dân muốn thăng tiến
bằng con đường học tập.
Đại học Thăng Long là trường ngoài công lập đào tạo bậc đại học đầu tiên tại
Việt Nam, được thành lập năm 1988 theo Quyết định số 1687/KH-TV ngày
15/12/1988 của Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, với tên gọi lúc
đầu là Trung tâm Đại học Dân lập Thăng Long.
Theo Quyết định số 441/Tg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/08/1994, Trung
tâm Đại học Dân lập Thăng Long trở thành Trường Đại học Dân lập Thăng Long.
Theo Quyết định số 1888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2007,
Trường Đại học Dân lập Thăng Long chuyển sang loại hình Trường Đại học Tư
thục và mang tên là Trường Đại học Thăng Long. Văn bằng của Trường nằm trong
Hệ thống văn bằng Quốc gia.
Tầm nhìn và sứ mạng
Đào tạo sinh viên ở bậc Đại học và sau Đại học với chất lượng tốt nhằm đáp
ứng yêu cầu nhân lực có tri thức của xã hội, đóng góp hiệu quả vào chiến lược công
nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Tạo điều kiện cho sinh viên, trong khung cảnh
toàn cầu hóa giáo dục đã đào tạo ban đầu ở trường, được di chuyển tới những
trường đại học tiên tiến trên thế giới để học tập tiếp hay nghiên cứu và thực tập qua
GVHD: Th.S. Vũ Thị Tuyết
2
Chi n d ch PR cho trế ị ư ng Đ i H c Thăng Longờ ạ ọ
các ký kết hợp tác và trao đổi sinh viên với những trường đại học nước ngoài. Phấn
đấu dần dần tạo ra cho trường và xã hội một đội ngũ khoa học có năng lực nghiên
cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn, biết làm việc hợp tác với các trường và
viện nghiên cứu trong và ngoài nước để đạt hiệu quả tốt.Triển khai nghiên cứu khoa
học để nâng cao chất lượng giảng dạy và gắn kết chặt chẽ nhà trường với thực tế
kinh tế xã hội. Xây dựng trường trở thành một trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa
học và công nghệ
Phương châm thực hiện sứ mạng
Trường Đại học Thăng Long hoạt động trên nguyên tắc không vì mục tiêu
chia lợi nhuận, tạo một môi trường giáo dục lành mạnh, tôn trọng tính trung thực
tình yêu thương và tinh thần hợp tác.
Hiến chương:
- Giáo dục đại học có chất lượng.
- Phương pháp dạy và học phù hợp cho cá nhân.
- Theo dõi và quản lý học tập có hiệu quả.
- Ban lãnh đạo lắng nghe nguyện vọng và nhu cầu.
- Tất cả cho một nền học vấn hội nhập với quốc tế, làm nảy nở tài năng mỗi
con người và phục vụ thị trường lao động.
Học chế tín chỉ:
Trường Đại học Thăng Long là một trong những trường đầu tiên của Việt
Nam áp dụng chương trình đào tạo theo tín chỉ. Theo học chế này, sinh viên chủ
động sắp xếp kế hoạch học tập phù hợp với khả năng và điều kiện cá nhân trong
khuôn khổ chương trình từng ngành. Sinh viên có nhiều thuận lợi khi chuyển ngành
học hay học nhiều ngành của Trường. Sinh viên giỏi có thể ra trường với thời gian
ngắn nhất.
Chương trình đào tạo
Trường nghiên cứu áp dụng và đưa vào giảng dạy rất nhiều phương pháp gắn
liền với thực tế nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo. Vì vậy, mọi sinh viên đều được
học rất nhiều môn học hỗ trợ kỹ năng mềm như: kỹ năng lãnh đạo, văn hóa doanh
nghiệp và đạo đức kinh doanh, đồ họa truyền thông, PR…
GVHD: Th.S. Vũ Thị Tuyết
3
Chi n d ch PR cho trế ị ư ng Đ i H c Thăng Longờ ạ ọ
Trong quá trình học tập, sinh viên còn có cơ hội đối thoại trực tiếp với giảng
viên và các cán bộ trong trường để nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình thông qua
các buổi tọa đàm được tổ chức hàng tháng.
Chương trình đào tạo được cập nhật thường xuyên để phù hợp với các nền
giáo dục tiên tiến trên thế giới và nhu cầu xã hội. Không những thế, chuyện học tập
và tổ chức các kỳ thi được tiến hành rất nghiêm túc, theo đúng tinh thần “ Học thật,
thi thật ”.
Chương trình đào tạo được xây dựng thành công theo hướng tín chỉ và liên
ngành. Mỗi học phần đều xác định rõ điều kiện tiên quyết, có nhiều học phần tự
chọn phù hợp với thực tế đa dạng của sinh viên và nhu cầu đa dạng của xã hội.
Chương trình học mềm dẻo, nhiều môn học có tính cập nhật cao, tỷ lệ học tự
lựa chọn cao (20-25% số tín chỉ ). Các chương trình đào tạo hiện đại nhờ áp dụng
các phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới.
Các ngành đào tạo
 Nhóm ngành Toán – Tin học và Công nghệ
- Toán – Tin ứng dụng
- Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin)
- Mạng máy tính và viễn thông
- Hệ thống thông tin quản lý (Tin quản lý)
- Công nghệ tự động
 Nhóm ngành Kinh tế và Quản lý
- Kế toán
- Tài chính – Ngân hàng
- Quản trị kinh doanh (QT Doanh nghiệp, QT Marketing)
- Quản lý bệnh viện
 Nhóm ngành Ngoại ngữ
- Tiếng Anh
- Tiếng Pháp
- Tiếng Nhật
- Tiếng Trung
GVHD: Th.S. Vũ Thị Tuyết
4Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©