Hiệu quả của việc sử dụng viết tiếng Anh sáng tạo để tạo không khí học tập đầu buổi học cho môn thực hành tổng hợp của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh thương mại - Đại học Kinh tế Quốc dân. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Luận văn tiếng Anh:The effectiveness of using creative writing in warm-up activities to motivate first-year English major students at national economics university in integrated skills lessons = Hiệu quả của việc sử dụng viết tiếng Anh sáng tạo để tạo không khí học tập đầu buổi học cho môn thực hành tổng hợp của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh thương mại - Đại học Kinh tế Quốc dân. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©