Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cột đường rò gian cơ thắt (lift) trong điều trị rò hậu môn xuyên cơ thắt

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
58 Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Trưng Vương năm 2015
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CỘT ĐƯỜNG RÒ GIAN
CƠ THẮT (LIFT) TRONG ĐIỀU TRỊ RÒ HẬU MÔN XUYÊN CƠ THẮT
Vũ Tiến Quốc Thái*, Nguyễn Trung Vinh**
TÓM TẮT
Mở đầu: Khởi phát bệnh rò hậu môn đa phần từ sự tắc nghẽn và viêm nhiễm của các tuyến hậu môn. Điều trị
chủ yếu là phẫu thuật với mục tiêu hết bệnh và vẫn bảo tồn được chức năng của cơ thắt. Phẫu thuật cột đường rò
gian cơ thắt (LIFT: Ligation Intersphincteric Fistula Tract) nhằm: đóng thật kín lỗ rò trong, loại bỏ mô tuyến viêm
nhiễm và hầu như không gây tổn hại cơ thắt hậu môn.
Mục tiêu: (1) Xác định tính khả thi và độ an toàn của phẫu thuật LIFT. (2) Đánh giá kết quả sớm của phẫu
thuật LIFT.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu loạt ca, mô tả một phương pháp điều trị phẫu thuật (Case-series). Đối
tượng: rò hậu môn xuyên cơ thắt, được tiến hành phẫu thuật LIFT từ 1/2013 – 6/2014 tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng
vương.
Kết quả : Thực hiện phẫu thuật LIFT 31 trường hợp. Tỷ lệ nam/nữ: 3,4/1. Tuổi trung bình: 38 ± 11 tuổi. Rò ở
nửa trước hậu môn 74%. Khoảng cách trung bình từ lỗ rò ngoài đến rìa hậu môn là 3,16 ± 0,94 cm. Xử lý phần
đường rò ngoài: Cắt lấy lõi 80,6%, nạo mô viêm 19,4%. Thời gian thực hiện phẫu thuật: 38,35 ± 10,88 phút. 5/31
đau nhiều (16,1%) trong ngày 1 sau mổ (theo VAS). Tính tự chủ khi đi tiêu không thay đổi (theo CCIS). Không có ca
nào bị chảy máu, bí tiểu, nhiễm trùng, tử vong sau mổ. Theo dõi đến 12 tuần là 28 trường hợp: Tỷ lệ lành: 71,5%
(<8 tuần ), 92,9% ( <12 tuần). Thời gian lành trung bình 5,9 ± 0,46 tuần.
Kết luận: Phẫu thuật LIFT là phẫu thuật an toàn, ít đau và không có tai biến hay biến chứng trong và sau mổ.
Không cần trang thiết bị phức tạp hay kinh phí cao, kỹ thuật rất đơn giản, thực hiện nhanh nên khả năng sẽ được áp
dụng cao trong điều trị rò hậu môn xuyên cơ thắt. Kết quả sớm đạt được rất tốt, với tỷ lệ lành bệnh 92,9%. Tính tự
chủ khi đi tiêu hoàn toàn không thay đổi trước và sau phẫu thuật.
Từ khóa: rò hậu môn, LIFT, tiêu mất tự chủ
ABSTRACT
EARLY RESULTS OF THE LIGATION OF THE INTERSPHINCTERIC FISTULA TRACTFOR
TRANSSPHINCTERIC ANAL FISTULA
Vu Tien Quoc Thai, Nguyen Trung Vinh
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement of Vol. 19 - No 5 - 2015: 58 - 65
Background: The most common cause of anal fistulas is an infection of the anal glands. Management of anal
fistula requires a surgical therapy that to cure the disease without any risk of fecal incontinence. LIFT (Ligation
Intersphincteric Fistula Tract) is a new sphincter sparing technique to close the entrance for fecal particles into the
fistula tract and to eliminate the intersphincteric septic nidus.
Objectives: (1) Identify the feasibility and safety of LIFT technique. (2) To evaluate the early results of LIFT
procedure.
Method: Case series study, describes a method of surgical treatment. Target: Transsphincteric anal fistula
*Bệnh viện Trưng Vương ** Bệnh viện Triều An
Tác giả liên lạc: ThS. BS.Vũ Tiến Quốc Thái ĐT: 0903365068 Email: [email protected]

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©