Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay taị Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hùng Vương

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài.
Trong quá trình đổi mới của đất nước, hệ thống ngân hàng có tầm quan trọng đặc biệt là kênh cơ bản cung ứng vốn cho nền kinh tế để thực hiện các chỉ tiêu vĩ mô của nền kinh tế. Đồng thời là đòn bẩy để thúc đẩy các chủ thể kinh tế hình thành trí thức kinh doanh trong điều kiện mới: Từ hiệu quả sử dụng nguồn vốn, lao động, nguyên vật liệu, đến tìm kiếm thị trường và đổi mới công nghệ. Trong các hoạt động của ngân hàng, cho vay là hoạt động quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng nhất trong tổng tài sản, tạo thu nhập tiền lời lớn nhất và cũng là hoạt động mang lại nhiều rủi ro nhất của ngân hàng. Sự thành công hay thất bại của ngân hàng phụ thuộc rất lớn vào quy mô và chất lượng cho vay.
Do vai trò quan trọng như vậy nên thời gian qua, cùng với việc đổi mới toàn diện nền kinh tế, hoạt động cho vay trong nền kinh tế cả nước đã được đổi mới căn bản. Quy mô hoạt động và chất lượng tín dụng được nâng cao đáng kể. Nhờ đó tín dụng ngân hàng đã góp phần to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy lùi và kiềm chế lạm phát, giải quyết việc làm và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội quan trọng và cấp bách khác.
Trong bối cảnh mới hiện nay, khi cả nước đang trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mở của hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt là trong năm 2009 hệ thống ngân hàng Viêt Nam bắt đầu đón nhận những ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên. NHNo&PTNT Việt Nam đang đứng trước những khó khăn, thử thách và áp lực cạnh tranh mới. Bản thân NHNo&PTNT chi nhánh Hùng Vương được hình thành trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bị khủng hoảng nặng nề, chi nhánh phải tự khẳng định mình về mọi hoạt động và phải chịu sự cạnh tranh lớn với các ngân hàng thương mại khác trên cùng địa bàn. Do nhiều nguyên nhân NHNo&PTNT chi nhành Hùng Vương đã có những tồn tại về chất lượng cho vay: Nợ quá hạn gia tăng cao, vòng quay vốn tín dụng thấp…tạo ra những khó khăn cho hoạt động kinh doanh của bản thân ngân hàng. Chính vì vậy việc nghiên cứu tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay luôn là nhiệm vụ và mục tiêu hàng đầu của ngân hàng.
Đó cũng chính là lý do em chọn đề tài : “ Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay taị NHNo&PTNT chi nhánh Hùng Vương” để nghiên cứu. Với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc giải quyết những vấn đề tồn tại, những mặt chưa đạt được, ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra và nâng cao hơn nữa chất lượng cho vay nhằm góp phần vào sự nghiệp đổi mới, phát triển của chi nhánh và hệ thống ngân hàng ở nước ta hiện nay.
2. Mục đích nghiên cứu của khóa luận
Hệ thống hóa những vấn đề chung về chất lượng cho vay của ngân hàng.
Thông qua việc nghiên cứu thực trạng chất lượng cho vay tại NHNo&PTNT chi nhánh Hùng Vương, từ đó đưa ra những giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất cho vay của chi nhánh, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
3. Đối tượng nghiên cứu của khóa luận
Đối tượng nghiên cứư của khóa luận là: Hoạt đông cho vay tại chi nhánh NHNo&PTNT Hùng Vương.
4. Phạm vi nghiên cứu của khóa luận
Phạm vi nghiên cứu của khóa luận là: Những lý luận chung, thực tiễn hoạt động tại chi nhánh NHNo&PTNT Hùng Vương.
Thời gian nghiên cứu: Năm 2007-2009
5. Phương pháp nghiên cứư của khóa luận
Khóa luận nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp tổng hợp: phương pháp phân tích, chọn lọc, so sánh, tổng hợp, thu thập thông tin.
6. Kết cấu của khóa luận
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục, các cụm từ viết tắt, nội dung chính của đề tài được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Những lý luận chung chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay tại NHNo&PTNT chi nhánh Hùng Vương.
Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tại NHNo&PTNT chi nhánh Hùng Vương.
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. KHÁI QUÁT VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG
1.1.1. Tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng
1.1.1.1. Khái niệm của tín dụng ngân hàng
Từ khi xã hội loại người có sự phân công lao động và xuất hiện chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Cùng với sự tan rã của chế độ cộng sản nguyên thuỷ, quan hệ sản xuất ra đời, phân hoá thành người giàu, người nghèo. Xu hướng của cải ngày càng tập trung vào nhóm người có quyền lực, làm họ ngày cảng trở lên giàu có, trong khi nhiều người có thu nhập thấp lại rất cần vốn. Để giải quyết mâu thuẫn trên, quan hệ tín dụng đã ra đời.
Khi sản xuất hàng hoá phát triển, nhu cầu về vốn ngày càng lớn, quan hệ vay mượn trực tiếp giữa các nhà tư bản với nhau không thể đáp ứng được nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong khi nền kinh tế lại có người thừa vốn muốn sinh lời. Vì vậy cùng với sự phát triển kinh tế hàng hoá, tín dụng ngân hàng cũng phát triển và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường.
Tín dụng xuất phát từ chữ latin là Creditium có nghĩa là sự tin tưởng tín nhiệm. Tiếng Anh và Tiếng Pháp đều lấy từ gốc này, viết là credit. Theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam, tín dụng là sự vay mượn lẫn nhau. Có một số quan niệm về tín dụng như sau:
Theo Mác: Tín Dụng là sự chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng để sau một thời gian nhất định thu lại được lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu. Ông cho rằng: Tiền chẳng qua chỉ rời tay người sở hữu trong một thời gian và chẳng qua chỉ tạm thời chuyển từ tay người sở hữu sang tay nhà tư bản hoạt động. Cho nên tiền không phải được bỏ ra để thanh toán cũng không tự đem bán đi, nó chỉ đem cho vay, tiền chỉ đem nhượng lại với điều kiện nó sẽ quay về điểm xuất phát với một kỳ hạn nhất định.
Trong quan hệ tài chính: Tín dụng được hiểu theo các nghĩa sau:
Trong quan hệ tài chính cụ thể, tín dụng là một giao dịch về tài sản trên cơ sở có sự hoàn trả giữa hai chủ thể.
Trên cơ sở tiếp cận theo chức năng hoạt động của ngân hàng, tín dụng được hiểu là một giao dịch về tài sản (tiền hay hàng hoá) giữa bên cho vay và bên đi vay, trong đó bên cho vay chuyển dịch tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán.
Như vậy:
Về mặt hình thức: Tín dụng là một vay mượn lẫn nhau giữa người cho vay và người đi vay.
Về mặt nội dung kinh tế: Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng một lượng giá trị có thể biểu hiện bằng tiền hay hiện vật từ chủ thể này sang chủ thể khác với điều kiện phải hoàn trả theo những thoả thuận trước giữa hai bên. Nội dung chính của sự thoả thuận đó là: Thời hạn phải trả, số tiền lãi phải trả, cách thức phải trả.
1.1.1.2. Đặc trưng của tín dụng ngân hàng
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………... 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…………………………………………….. 3
1.1. Khái quát về chất lượng cho vay của ngân hàng……………………………. 3
1.1.1. Tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng………………………... 3
1.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại….. 9
1.1.3. Quan niệm về chất lượng cho vay…………………………………………... 10
1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay…………………………………… 12
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay của ngân hàng………….. 19
1.2.1. Nhân tố khách quan…………………………………………………………. 19
1.2.2. Nhân tố chủ quan…………………………………………………………… 21
1.3. Kinh nghiệm của NHTM ở một số nước trên thế giới trong việc nâng cao chất lượng cho vay và bài học cho Việt Nam…………………………………… 25
1.3.1. Kinh nghiệm của của NHTM ở một số nước trên thế giới trong việc nâng cao chất lượng cho vay………………………………………………………………… 25
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng cho vay……………………………………………………… 26
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG……………………………………………………….. 28
2.1. khái quát về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hùng vương……………………………………………………………………….. 28
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh………………………….. 28
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hùng Vương……………………………………………….. 30
2.2. Thực trạng chất lượng cho vay tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hùng Vương ………………………………………………………... 35
2.2.1. Đánh giá chất lượng cho vay theo chỉ tiêu định tính……………………….. 35
2.2.2. Đánh giá chất lượng cho vay theo chỉ tiêu định lượng……………………... 36
2.2.3. Những giải pháp chi nhánh NHNo&PTNT Hùng Vương đã triển khai nhằm nâng cao chất lượng cho vay………………………………………………………. 53
2.3. Đánh giá chất lượng cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hùng Vương……………………………………………………. 54
2.3.1. Kết quả đạt được …………………………………………………………... 54
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng cho vay…………. 55
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÙNG VƯƠNG………………………………………………………….. 61
3.1. Địng hướng hoạt động và mục tiêu nâng cao chất lượng cho vay của chi nhánh nhno&ptnt Hùng Vương trong thời gian tới……………………………. 61
3.2. Những thuận lợi và khó khăn trong việc nâng cao chất lượng cho vay….. 62
3.2.1. Thuận lợi……………………………………………………………………. 62
3.2.2. Khó khăn……………………………………………………………………. 62
3.3. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hùng Vương……………………………. 63
3.3.1. Nhóm các giải pháp chủ yếu………………………………………………... 63
3.3.2. Nhóm các giải pháp bổ trợ………………………………………………….. 71
3.4. kiến nghị……………………………………………………………………… 76
3.4.1. Kiến nghị với nhà nước …………………………………………………….. 76
3.4.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước………………………………………….. 77
3.4.3. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam…………………………………….. 81
Kết luận.................................................................................................................... 83
Tài liệu tham khảo 84Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©