Skkn dạy học chủ đề dòng điện không đổi thuộc chương trình vật lý 11 theo hướng phát huy năng lực và trải nghiệm

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Cùng với sự đổi mới mạnh mẽ trong giáo dục, đổi mới về cách dạy, cách

học, đổi mới trong tư duy, dạy học hướng tới phát triển năng lực người học. Dạy
như thế nào để học sinh có thể vận dụng được kiến thức vào cuộc sống.
Ứng dụng và sử dụng có hiệu quả những thiết bị hiện có ở phòng thực hành
cũng như sử dụng những linh kiện mà ở gia đình học sinh hiện có để thực hành và
vận dụng kiến thức học được vào tình huống thực tiễn. Dựa vào những hoạt động
trải nghiệm mà học sinh khắc sâu hơn, hiểu rõ hơn về mạch điện, phân biệt được
các mạch điện không những trên lý thuyết mà còn nhìn ra những cách mắc điện,
cũng như giải thích được các hiện tượng liên quan đến độ sáng của các bóng đèn
trên lý thuyết và thực tế.
Giải pháp tui lựa chọn kết hợp giữa học lý thuyết cơ bản ở trên lớp với vận
dụng kiến thức vào thực hành, thực hiện trải nghiệm vào thực tế nhằm hiểu sâu hơn
về kiến thức học được, tự tin trong việc nối các mạch điện,giải thích được các hiện
tượng đèn sáng khi mắc nối tiếp, song song, phân biệt được mạch mắc nối tiếp hay
song song trong thực tế và trên các mạch điện. Biết cách sử dụng các công cụ thực
hành.
Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp có học lực tương đương tại trường
THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai: chọn lớp 11B6 làm lớp thực nghiệm
và lớp 11B3 làm lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được chọn giải pháp hỗ trợ từ các
thí nghiệm kiểm chứng hay dựa vào thí nghiệm để xây dựng lý thuyết, qua hoạt
động thực nghiệm để đưa kiến thức học được áp dụng vào cuộc sống như tập nối
các mạch điện, phân tích mạch điện gia đình hay mạch điện trong phòng học. Kết
quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: Lớp
thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm
tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 6,14; điểm bài kiểm tra đầu


ra của lớp đối chứng là 5,25. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p < 0,05 có nghĩa
là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.
Điều đó chứng minh rằng sử dụng phương pháp vừa dạy lý thuyết kết hợp với thực
hành và hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề ” Dòng điện không đổi” thuộc
chương trình vật lý 11 làm nâng cao hiệu quả học tập vật lí cho học sinh lớp 11
trường THPT Lê Hoàn.


GIỚI THIỆU
Trong chương trình vật lý phổ thông và đặc biệt phần dòng điện không đổi
thuộc chương trình vật lí 11 học sinh được học dựa vào sự kế thừa của chương trình
vật lý lớp 9 nhưng những kiến thức mà chương trình trung học chỉ mang tính chất
đại cương, hàm lượng kiến thức lý thuyết lớn mà thiếu tính thực tiễn. Khi học xong
học sinh cũng chỉ xác định được các mạch điện và những vấn đề liên quan đến
mạch điện đó trên lý thuyết, khi vận dụng vào thực tế còn nhiều lúng túng và thậm
chí còn không hiểu tại sao lại như vậy, để tăng hiệu quả của sự tiếp thu các kiến
thức khoa học và tin tưởng vào kiến thức học được tui đã kết hợp giữa học lý
thuyết với các hoạt động trải nghiệm trên thực tế, tạo một tinh thần tốt nhất cho
hoạt động học tập của học sinh.
Tại trường THPT Lê Hoàn, giáo viên đa số dạy theo hướng phát huy năng
lực học sinh nhưng chủ yếu bám vào sách giáo khoa và những kiến thức học sinh




Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©