Hệ thống câu hỏi và bài tập môn địa lí lớp 6

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối


BIÊN SOẠN CÂU HỎI

Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm
Môn học: Địa lí
Thông tin chung
* Lớp 6 : Học kì I
* Chủ đề: Trái Đất.
* Chuẩn cần đánh giá:
- Biết được vị trí TĐ trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước của TĐ.
- Trình bày được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. biết quy ước về kinh tuyên gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Đông, Tây, vĩ tuyến Bắc, Nam, nửa cầu Dông, Tây, Bắc, Nam.
- Định nghĩa đơn giản về bản đồ, biết phương hướng trên bản đồ và một số yếu tố cơ bản của bản đồ: tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ, lưới kinh,vĩ tuyến.
- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục và quanh Mặt trời của TĐ: hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động.
- Trình bày được các hệ quả chuyển động của TĐ.
* Mức độ tư duy: Nhận biết

KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của TĐ
Câu 1: Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời:
A . Thứ 3 B. Thứ 5
C. Thứ 7 D . Thứ 9
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ A

BIÊN SOẠN CÂU HỎI

Mã nhận diện câu hỏi:Câu hỏi tự luận
Môn học: Địa lí
Thông tin chung
* Lớp 6 Học kì I
* Chủ đề:
* Chuẩn cần đánh giá: Biết được vị trí TĐ trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước, kinh tuyến, vĩ tuyến của TĐ.- Biết được vị trí TĐ trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước của TĐ.
- Trình bày được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. biết quy ước về kinh tuyên gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Đông, Tây, vĩ tuyến Bắc, Nam, nửa cầu Dông, Tây, Bắc, Nam.
- Định nghĩa đơn giản về bản đồ, biết phương hướng trên bản đồ và một số yếu tố cơ bản của bản đồ: tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ, lưới kinh,vĩ tuyến.
- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục và quanh Mặt trời của TĐ: hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động.
- Trình bày được các hệ quả chuyển động của TĐ.
* Mức độ tư duy: Vận dụng

KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của TĐ
Câu 2: Trên Quả Địa Cầu,nếu cứ cách 10º ta vẽ 1 kinh tuyến, thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến? Nếu cứ cách 10º , ta vẽ 1 vĩ tuyến , thì sẽ có bao nhiêu vĩ tuyến Bắc và bao nhiêu vĩ tuyến Nam?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ Trên quả Địa cầu, nếu cứ cách 10º ta vẽ 1 kinh tuyến,thì có tất cả 36 kinh tuyến. Nếu cứ cách 10º , ta vẽ 1 vĩ tuyến , thì nửa cầu Bắc sẽ có 9 vĩ tuyến Bắc, ở nửa cầu Nam sẽ có 9 vĩ tuyến Nam. Đường xích đạo là vĩ tuyến 0º chung cho cả hai nửa cầu. Vĩ tuyến 90ºB ở cực Bắc và vĩ tuyến 90ºN ở cực Nam là hai điểm cực Bắc và Nam.

BIÊN SOẠN CÂU HỎI

Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm
MÔN HỌC: Địa lí
Thông tin chung
* Lớp 6 Học kì I
* Chủ đề: Trái Đất
* Chuẩn cần đánh giá: Biết được vị trí TĐ trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước, kinh tuyến, vĩ tuyến của TĐ.- Biết được vị trí TĐ trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước của TĐ.
- Trình bày được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. biết quy ước về kinh tuyên gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Đông, Tây, vĩ tuyến Bắc, Nam, nửa cầu Dông, Tây, Bắc, Nam.
- Định nghĩa đơn giản về bản đồ, biết phương hướng trên bản đồ và một số yếu tố cơ bản của bản đồ: tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ, lưới kinh,vĩ tuyến.
- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục và quanh Mặt trời của TĐ: hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động.
- Trình bày được các hệ quả chuyển động của TĐ.
* Mức độ tư duy: Nhận biết

KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của TĐ
Câu 3 Trái Đất có dạng hình gì?
A. Hình tròn B. Hình vuông
C.Hình chữ nhật D. Hình cầu
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ D

BIÊN SOẠN CÂU HỎI

Mã nhận diện câu hỏi:Câu hỏi tự luận
MÔN HỌC: Địa lí
Thông tin chung
* Lớp 6 Học kì I
* Chủ đề: Trái Đất
* Chuẩn cần đánh giá: Biết được vị trí TĐ trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước, kinh tuyến, vĩ tuyến của TĐ.- Biết được vị trí TĐ trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước của TĐ.
- Trình bày được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. biết quy ước về kinh tuyên gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Đông, Tây, vĩ tuyến Bắc, Nam, nửa cầu Dông, Tây, Bắc, Nam.
- Định nghĩa đơn giản về bản đồ, biết phương hướng trên bản đồ và một số yếu tố cơ bản của bản đồ: tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ, lưới kinh,vĩ tuyến.
- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục và quanh Mặt trời của TĐ: hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động.
- Trình bày được các hệ quả chuyển động của TĐ.
* Mức độ tư duy:

KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của TĐ
Câu 4: Các đường nối liền 2 điểm cực Bắc và Nam trên bề mặt quả địa cầu là những đường gì ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ Kinh tuyến: đường nối liền 2 điểm cực Bắc và Nam trên bề mặt quả Địa cầu ( có 360 kinh tuyến)

BIÊN SOẠN CÂU HỎI

Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm
MÔN HỌC: Địa lí
Thông tin chung
* Lớp 6 Học kì I
* Chủ đề: Trái Đất.
* Chuẩn cần đánh giá: Biết được vị trí TĐ trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước, kinh tuyến, vĩ tuyến của TĐ.
- Biết được vị trí TĐ trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước của TĐ.
- Trình bày được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. biết quy ước về kinh tuyên gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Đông, Tây, vĩ tuyến Bắc, Nam, nửa cầu Dông, Tây, Bắc, Nam.
- Định nghĩa đơn giản về bản đồ, biết phương hướng trên bản đồ và một số yếu tố cơ bản của bản đồ: tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ, lưới kinh,vĩ tuyến.
- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục và quanh Mặt trời của TĐ: hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động.
- Trình bày được các hệ quả chuyển động của TĐ.

* Mức độ tư duy: Nhận biết


KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của TĐ
Câu 5: Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là
A. Kinh tuyến 90º B. Kinh tuyến 180º C. Kinh tuyến 360º D. Kinh tuyến 60º
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ B


BIÊN SOẠN CÂU HỎI

Mã nhận diện câu hỏi: Tự luận
MÔN HỌC: Địa lí
Thông tin chung
* Lớp 6 Học kì I
* Chủ đề: Trái Đất.
* Chuẩn cần đánh giá: Tỉ lệ bản đồ
- Biết được vị trí TĐ trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước của TĐ.
- Trình bày được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. biết quy ước về kinh tuyên gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Đông, Tây, vĩ tuyến Bắc, Nam, nửa cầu Dông, Tây, Bắc, Nam.
- Định nghĩa đơn giản về bản đồ, biết phương hướng trên bản đồ và một số yếu tố cơ bản của bản đồ: tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ, lưới kinh,vĩ tuyến.
- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục và quanh Mặt trời của TĐ: hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động.
- Trình bày được các hệ quả chuyển động của TĐ.

* Mức độ tư duy: Nhận biết

KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI Bài 3: Tỉ lệ bản đồ
Câu 1: Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết được điều gì? Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ - Tỉ lệ bản đồ là tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách tương ứng trên thực địa.
- Tỉ lệ bản đồ chúng ta có thể biết được khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực địa.


BIÊN SOẠN CÂU HỎI

Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm
MÔN HỌC: Địa lí
Thông tin chung
* Lớp 6 Học kì I
* Chủ đề: Trái Đất.
* Chuẩn cần đánh giá: Tỉ lệ bản đồ
- Biết được vị trí TĐ trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước của TĐ.
- Trình bày được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. biết quy ước về kinh tuyên gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Đông, Tây, vĩ tuyến Bắc, Nam, nửa cầu Dông, Tây, Bắc, Nam.
- Định nghĩa đơn giản về bản đồ, biết phương hướng trên bản đồ và một số yếu tố cơ bản của bản đồ: tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ, lưới kinh,vĩ tuyến.
- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục và quanh Mặt trời của TĐ: hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động.
- Trình bày được các hệ quả chuyển động của TĐ.

* Mức độ tư duy: Nhận biết

KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI Bài 3: Tỉ lệ bản đồ
Câu 2: Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện ở mấy dạng
A. 2 dạng B. 3 dạng C. 4 dạng . D. 5 dạng

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ ABIÊN SOẠN CÂU HỎI


Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tự luận
MÔN HỌC: Địa lí
Thông tin chung
* Lớp 6 Học kì I
* Chủ đề: Trái Đất.
* Chuẩn cần đánh giá: Tỉ lệ bản đồ
- Biết được vị trí TĐ trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước của TĐ.
- Trình bày được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. biết quy ước về kinh tuyên gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Đông, Tây, vĩ tuyến Bắc, Nam, nửa cầu Dông, Tây, Bắc, Nam.
- Định nghĩa đơn giản về bản đồ, biết phương hướng trên bản đồ và một số yếu tố cơ bản của bản đồ: tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ, lưới kinh,vĩ tuyến.
- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục và quanh Mặt trời của TĐ: hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động.
- Trình bày được các hệ quả chuyển động của TĐ.

* Mức độ tư duy: Nhận biết

KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI Bài 3: Tỉ lệ bản đồ
Câu 3: Các dạng của tỉ lệ bản đồ
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ - Tỉ lệ số: là một phân số luôn có tử số là 1. Mẫu số càng lớn tỉ lệ càng nhỏ và ngược lại.
- Tỉ lệ thước: tỉ lệ được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo đã tính sẫn, mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực địa.


BIÊN SOẠN CÂU HỎI


Mã nhận diện câu hỏi: Tự luận
MÔN HỌC: Địa lí
Thông tin chung
* Lớp 6 Học kì II
* Chủ đề: Trái Đất.
* Chuẩn cần đánh giá:
- Biết được vị trí TĐ trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước của TĐ.
- Trình bày được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. biết quy ước về kinh tuyên gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Đông, Tây, vĩ tuyến Bắc, Nam, nửa cầu Dông, Tây, Bắc, Nam.
- Định nghĩa đơn giản về bản đồ, biết phương hướng trên bản đồ và một số yếu tố cơ bản của bản đồ: tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ, lưới kinh,vĩ tuyến.
- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục và quanh Mặt trời của TĐ: hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động.
- Trình bày được các hệ quả chuyển động của TĐ.

* Mức độ tư duy: Vận dụng


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©