Tiểu luận: Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
thuyÕt nµo lµ kh«ng ®Ò cËp ®Õn b¶n chÊt con ng­êi. Nh­ng víi nh÷ng quan
®iÓm kh¸c nhau khi xem xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ b¶n chÊt con ng­êi.
Quan ®iÓm duy t©m vÒ b¶n chÊt con ng­êi, quy ®Æc tr­ng, b¶n chÊt con
ng­êi vµo lÜnh vùc ý thøc t­ t­ëng, t×nh c¶m, ®¹o ®øc, nãi c¸ch kh¸c lµ cho
b¶n chÊt con ng­êi ë ngoµi con ng­êi hoÆc xem b¶n chÊt con ng­êi ®­îc quy
®Þnh s½n bëi lùc l­îng siªu nhiªn.
Mét sè trµo l­u triÕt häc kh¸c l¹i gi¶i thÝch b¶n chÊt con ng­êi tõ gãc ®é
nh÷ng ®iÓm chung cña mäi sinh vËt trªn tr¸i ®Êt. C¸c nhµ duy vËt siªu h×nh chØ
thÊy ®­îc b¶n chÊt sinh häc, b¶n chÊt loµi cña con ng­êi vµ tuyÖt ®èi ho¸ b¶n
chÊt nµy.
Tr¸i l¹i víi c¸c quan ®iÓm trªn th× triÕt häc M¸c – Lªnin víi quan ®iÓm
duy vËt triÖt ®Ó vµ ph­¬ng ph¸p biÖn chøng. C¸c «ng xuÊt ph¸t tõ con ng­êi
hiÖn thùc, con ng­êi c¶i t¹o thÕ giíi vµ th«ng qua ho¹t ®éng vËt chÊt c¶i t¹o
hiÖn thùc cña con ng­êi ®Ó xem xÐt b¶n chÊt con ng­êi. TriÕt häc M¸c –
Lªnin coi

B¶n chÊt con ng­êi kh«ng ph¶i lµ c¸i trõu t­îng cè h÷u cña c¸
nh©n riªng biÖt, trong tÝnh hiÖn thùc cña nã, b¶n chÊt con ng­êi lµ tæng hoµ
nh÷ng mèi quan hÖi x· héi”. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ: con ng­êi kh¸c con vËt
kh«ng chØ lµ ë chç c¬ thÓ cã mét tr×nh ®é tæ chøc sinh häc cao h¬n, mµ cßn ë
chç cã nh÷ng cÇu tróc vµ nh÷ng qu¸ tr×nh ph¸t triÓn víi mét sè l­îng lín
nh÷ng mèi quan hÖ míi, nh÷ng mèi quan hÖ x· héi. Nh­ vËy con ng­êi kh«ng
chØ cã mÆt sinh häc mµ cßn cã c¶ mÆt x· héi, hay con ng­êi lµ mét th­c thÓ
thèng nhÊt gi÷a mÆt sinh häc vµ mÆt x· héi. Trong ®ã:
- MÆt sinh häc cña con ng­êi thÓ hiÖn ë chç, con ng­êi còng chÞu sù quy
®Þnh cña c¸c quy luËt sinh häc vµ quy luËt tù nhiªn nh­ c¬ cÊu vµ chøc n¨ng
cña c¬ thÓ, ®Æc tÝnh di truyÒn￿. Tuy nhiªn mÆt sinh häc cña con ng­êi ®·
®­îc c¶i t¹o hoÆc ph¸t triÓn á tr×nh ®é cao h¬n con vËt. Con ng­êi vµ con vËt
®Òu cã nhu cÇu nh­ ¨n, uèng, tÝnh dôc￿ Nh­ng con v©t hµnh ®éng theo b¶n
n¨ng, cßn con ng­êi hµnh ®éng theo ý thøc. Vµ chÝnh mÆt x· héi cña con
ng­êi ®· lµm cho mÆt sinh häc trong con ng­êi ph¸t triÓn ë mét tr×nh ®é cao
h¬n.
- MÆt x· héi cña con ng­êi thÓ hiÖn ë chç: con ng­êi chÞu sù t¸c ®éng
cña c¸c quy luËt x· héi. Con ng­êi chØ cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn khi ®­îc
tho¶ m·n c¸c nhu cÇu sinh ho¹t, nh­ng nh÷ng t­ liÖu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng,
m«i tr­êng sèng ®Ó tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu Êy kh«ng cã s½n trong tù nhiªn
d­íi d¹ng trùc tiÕp. Muèn tån t¹i con ng­êi ph¶i lao ®éng, ph¶i s¸ng t¹o
kh«ng ngõng. Nh­ vËy th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®ã t¹o c¬ së cho toµn bé ho¹t
Từ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đã được Đảng ta xác định là đường lối chiến lược đưa đất nước ta ra khỏi tình
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©