nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, xác định yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e. coli trong bệnh phù đầu ở lợn con tại tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .......................................................... 3
1.1. Tình hình nghiên cứu bệnh phù đầu..................................................... 3
1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở trong nước ................................................3
1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài ...............................................5
1.2 Một số hiểu biết chung về bệnh phù đầu lợn con .................................. 7
1.2.1. Khái niệm về bệnh phù đầu lợn con...............................................7
1.2.2. Nguyên nhân gây bệnh phù đầu lợn con ........................................7
1.2.3. Dịch tễ học ....................................................................................8
1.2.4. Cơ chế gây bệnh ............................................................................8
1.2.5. Triệu chứng ...................................................................................9
1.2.6. Bệnh tích .....................................................................................10
1.2.7. Chẩn đoán....................................................................................11
1.2.8. Phòng bệnh..................................................................................11
1.2.9. Điều trị ........................................................................................12
1.3. Một số nghiên cứu về vi khuẩn E. coli gây bệnh phù đầu lợn con............... 13
1.3.1. Đặc điểm hình thái.......................................................................13
1.3.2. Đặc điểm nuôi cấy .......................................................................14
1.3.3. Đặc tính sinh vật học của vi khuẩn E. coli ...................................15
1.3.4. Cấu trúc kháng nguyên E. coli .....................................................15
1.3.5. Đặc tính gây bệnh của vi khuẩn E. coli ........................................18
1.3.6. Vacxin phòng bệnh phù đầu lợn (E. coli dung huyết) ..................29
CHƢƠNG 2: NỘI DUNG - NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 30
2.1. Nội dung nghiên cứu ......................................................................... 30
2.1.1. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh phù đầu ở lợn con tại
tỉnh Phú Thọ ................................................................................30
2.1.2. Xác định yếu tố gây bệnh của vi khuẩn E. coli trong bệnh phù
đầu ở lợn con tại tỉnh Phú Thọ .....................................................30
2.1.2.6. Xác định độc tố VT2e và kháng nguyên F18 bằng phương pháp PCR. ..31
2.1.2.7. Xác định khả năng mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn E. coli
phân lập. ......................................................................................31
2.1.3. Thử nghiệm phác đồ phòng và điều trị bệnh phù đầu lợn con ......31
2.2. Nguyên liệu dùng trong nghiên cứu................................................... 31
2.2.1. Mẫu bệnh phẩm ...........................................................................31
2.2.2. Các loại hóa chất môi trường sử dụng trong nghiên cứu ..............31
2.2.3. Các loại kháng huyết thanh chuẩn để định type vi khuẩn E. coli
phân lập được: Kháng huyết thanh chế theo quy trình của Nhật
bản (JICA) và do Nhật Bản cung cấp. ..........................................32
2.2.4. Các loại vacxin phòng bệnh phù đầu............................................32
2.2.5. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu ...............................32
2.2.6. Nguyên liệu dùng cho PCR..........................................................32
2.3. Phương pháp nghiên cứu ................................................................... 33
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu dịch tễ học ...........................................33
2.3.2. Phương pháp phân lập vi khuẩn E. coli........................................37
2.3.3. Phương pháp giám định một số đặc tính sinh vật hóa học của các
chủng vi khuẩn E. coli phân lập được bằng phương pháp thường quy ..39
2.3.4. Phương pháp xác định các yếu tố gây bệnh của vi khuẩn phân lập ........42
2.3.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vacxin phòng bệnh phù đầu cho lợn
con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi...................................................50
2.3.6. Thử nghiệm một số phác đồ điều trị phù đầu cho lợn...................51
2.3.7. Phương pháp xử lý số liệu ...........................................................51
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.......................... 52
3.1. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh phù đầu ở lợn con tại Phú Thọ.... 52
3.1.1. Kết quả điều tra bệnh phù đầu ở lợn con tại một số huyện của
tỉnh Phú Thọ ................................................................................52
3.1.2. Kết quả điều tra tình hình bệnh phù đầu ở lợn con tại tỉnh Phú
Thọ qua các tháng trong năm.......................................................57 3.1.3. Tình hình bệnh phù đầu ở lợn con tại tỉnh Phú Thọ theo giai
đoạn tuổi......................................................................................59
3.1.4. Kết quả điều tra tình hình bệnh phù đầu ở lợn con tại tỉnh Phú
Thọ theo cách chăn nuôi..................................................62
3.1.5. Những biểu hiện lâm sàng và bệnh tích của lợn mắc bệnh phù đầu ...66
3.2. Xác định yếu tố gây bệnh của vi khuẩn E. coli trong bệnh phù đầu ở
lợn con tại tỉnh Phú Thọ ........................................................................... 70
3.2.1. Kết quả phân lập vi khuẩn E. coli trên các loại mẫu bệnh phẩm...70
3.2.2. Kết quả giám định một số đặc tính sinh hoá của các chủng vi
khuẩn E. coli phân lập được.........................................................72
3.2.3. Kết quả xác định serotype kháng nguyên O của các chủng vi
khuẩn E. coli phân lập được.........................................................74
3.2.4. Xác định khả năng gây dung huyết của các chủng E. coli phân
lập được.......................................................................................76
3.2.5. Xác định độc tố đường ruột (Enterotoxin) của vi khuẩn E. coli
phân lập được ..............................................................................78
3.2.6. Xác định độc tố VT2e và kháng nguyên F18 bằng phương pháp PCR..... 80
3.2.7. Xác định khả năng mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn E. coli
phân lập .......................................................................................82
3.2.8. Xác định độc lực của các chủng vi khuẩn E. coli trên chuột bạch...........85
3.3. Thử nghiệm phác đồ phòng và điều trị bệnh phù đầu ở lợn con.................. 87
3.3.1. Kết qủa thử nghiệm vacxin phòng bệnh .......................................87
3.3.2. Kết quả thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh phù đầu ở lợn con ...88
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................... 92
1. Kết luận ............................................................................................. 92
2. Kiến nghị........................................................................................... 94
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................. 95 1. Đặt vấn đề
Chăn nuôi lợn ở tỉnh Phú Thọ trong những năm gần đây đã trở thành mũi
nhọn trong nền nông nghiệp, vì lợn là loài động vật dễ nuôi, hiệu quả kinh tế
cao, đáp ứng sự phát triển kinh tế của nhiều người dân chăn nuôi.
Tuy vậy, trong chăn nuôi lợn những năm vừa qua nhiều bệnh truyền
nhiễm xảy ra đã làm giảm số lượng và chất lượng đàn lợn, gây thiệt hại
nghiêm trọng kinh tế cho người chăn nuôi, đáng chú ý đó là các bệnh phù đầu
lợn con (E. coli dung huyết), Tụ huyết trùng, Đóng dấu lợn... Đặc biệt bệnh
phù đầu lợn con là bệnh gây nguy hiểm không chỉ đối với lợn mà còn đối với
nhiều loài gia súc, gia cầm khác, những bệnh này xảy ra hầu hết các vùng
chăn nuôi lợn trên thế giới. Tuy đã được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên
cứu nhằm khống chế và thanh toán bệnh, nhưng hiện nay bệnh phù đầu lợn
con vẫn xảy ra khá phổ biến gây thiệt hại kinh tế đáng kể cho chăn nuôi lợn.
Bệnh phù đầu lợn con xảy ra ở đàn lợn nuôi tại tỉnh Phú Thọ theo ước
tính hàng năm có tới 25% tổng đàn lợn nuôi. Việc chẩn đoán, phòng chống
bệnh này tại tỉnh Phú Thọ còn gặp nhiều khó khăn do những hiểu biết về
nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng trị cũng còn nhiều hạn chế, do
điều kiện kinh tế, trình độ nhận thức của người chăn nuôi...
Để có cơ sở cho việc xây dựng các biện pháp phòng chống bệnh phù đầu
lợn con do vi khuẩn E. coli gây ra, chúng tui tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, xác định yếu tố gây bệnh của vi
khuẩn E. coli trong bệnh phù đầu ở lợn con tại tỉnh Phú Thọ và biện pháp
phòng trị”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh phù đầu ở lợn con tại tỉnh
Phú Thọ. - Xác định yếu tố gây bệnh của vi khuẩn E. coli trong bệnh phù đầu ở lợn
con tại tỉnh Phú Thọ
- Biện pháp phòng và điều trị bệnh phù đầu lợn con.
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Là công trình nghiên cứu một cách hệ thống sự liên quan giữa các yếu tố
mùa vụ, tuổi và vai trò của vi khuẩn E. coli trong bệnh phù đầu ở lợn con.
- Công trình chứng minh được vai trò của vi khuẩn E. coli trong bệnh
phù đầu ở lợn con thông qua sự biến động số lượng vi khuẩn giữa trạng thái
bình thường và bị bệnh, đồng thời xác định được độc lực cùng khả năng sản
sinh độc tố của các chủng vi khuẩn phân lập được.
- Những kết quả thu được của đề tài nghiên cứu là cơ sở khoa học phục
vụ cho các nghiên cứu tiếp theo, đồng thời góp phần thêm những tư liệu cho
tham khảo, nghiên cứu và giảng dạy trong các Nhà trường, cán bộ thú y cơ sở
và người chăn nuôi.
- Xây dựng và đề xuất một số biện pháp phòng và trị bệnh phù đầu ở
lợn con đạt hiệu quả cao bằng sự kết hợp giữa việc dùng các loại kháng sinh,
hóa dược và các chất phụ trợ trong điều trị bệnh. Kết quả trên cho thấy: Những lợn bị bệnh hầu hết đều thể hiện triệu chứng phù
mí mắt, mõm, trán (chiếm tỷ lệ 94,90% số lợn mắc bệnh). Triệu chứng này xuất hiện
rất nhanh, chỉ trong vòng vài giờ đến 1-2 ngày đã sưng mí mắt, mắt nhắm, chảy nước
mắt. Vì vậy, có thể xem biểu hiện phù mí mắt, mõm trán là biểu hiện lâm sàng cần chú
ý nhất trong bệnh phù đầu. Tiếp theo là các triệu chứng thần kinh, thể hiện từ mức độ
nhẹ (đi lảo đảo, xiêu vẹo) đến mức độ nặng (liệt 2 chân trước hay 4 chân giãy đạp),
biến động từ 13,72% - 47,45%. Tiếng kêu thay đổi (khàn khàn) cũng là biểu hiện lâm
sàng thấy nhiều ở lợn bệnh (39,60%). Triệu chứng tiêu chảy chiếm tỷ lệ thấp (6,27%).
Các triệu chứng quan sát được ở bệnh phù đầu lợn con tại 3 huyện ở
tỉnh Phú Thọ cho thấy tương tự như mô tả của các tác giả: Nguyễn Thị Kim
Lan (2005) [15]; Đào Trọng Đạt và cs, (1986) [6]; Trần Thanh Phong (1996)
[20]; Nguyễn Khả Ngự, (2000) [19]; Bùi Xuân Đồng, (2002) [7]; Phạm Trọng
Hổ, (2007) [11]; Nielsen, (1986) [68] cho thấy, trong đàn có một hay nhiều
lợn chết đột ngột, lợn đi lảo đảo, hay vấp ngã. Lợn không bị sốt, ngay cả nhiệt
độ môi trường cao hơn bình thường. Một số con sưng mí mắt rối loạn thần
kinh và chết nhanh, tỷ lệ chết trong đàn có triệu chứng 65%. Lợn đôi khi chết
mà không biểu hiện triệu chứng lâm sàng (Ross P. và cs, 1992) [73]. Ngược
lại Clarence M và cs, (1986) [38] cho thấy, triệu chứng tiêu chảy làm mất
nước nhiều, nhiễm acid và chết nhanh là triệu chứng chung, ít khi lợn bị suy
sụp và chết trước khi tiêu chảy.
Như vậy, lợn bị mắc phù đầu thường xuất hiện các triệu chứng chủ yếu
như sau: Phù mí mắt, mõm, trán, thần kinh, thể hiện từ mức độ nhẹ (đi lảo
đảo, xiêu vẹo) đến mức độ nặng (liệt 2 chân trước hay 4 chân giãy đạp),
tiếng kêu khàn khàn, khó thở, tím rìa tai, mõm và 4 chân. Việc xác định triệu
chứng lâm sàng chính xác sẽ giúp công tác chẩn đoán bệnh nhanh và điều trị
kịp thời.

Xem link download tại Blog Kết nối!

xem thêm
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH PHÙ ĐẦU Ở LỢN SAU CAI SỮA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH VÀ CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM AUTO - VACCINE PHÒNG BỆNH
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©