Báo cáo thực tập về Công ty Cổ phần thuốc thú y TW1

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN SUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TW1 5
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thuốc thú y TW1 5
2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần thuốc thú y TW1 6
3. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty cổ phần thuốc thú y TW1 6
4. Đặc điểm tổ chức quản lí của công ty cổ phần thuốc thú y TW1 8
5. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần thuôc thú y TW1 trong 3 năm gần đây (xem trang sau) 11
6. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 12
CHƯƠNG II:TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW1 14
I. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW1 14
1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 14
2. Nhiệm vụ, chức nằng của bộ máy kế toán 14
3. Cơ cấu bộ máy kế toán 14
II. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW1..... 16
1. Các chính sách kế toán chung 16
2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 17
3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 18
4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán: 23
5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 24
III. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW1 24
1. Kế toán tiền tại quỹ 24
1.1. Đặc điểm phân loại và nguyên tắc kế toán 24
1.2. Chứng từ sử dụng 25
1.3. Tài khoản sử dụng 28
1.4. Sổ kế toán sử dụng tại công ty 28
1.5. Quy trình ghi sổ 28
2. Kế toán tiền gửi ngân hàng 29
2.1. Đặc điểm phân loại và nguyên tắc kế toán 29
2.2. Chứng từ sử dụng 29
2.3. Tài khoản sử dụng 29
2.4. Sổ kế toán tại công ty 29
2.5. Quy trình ghi sổ 30
3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 30
3.1.Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần thuốc thú y TW1....... 30
3.2. Kế toán các khoản mục chi phí tại công ty cổ phần thuốc thú y TW1 31
3.2.1. Chi phí NVL trực tiếp 31
3.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp 32
3.2.3. Chi phí sản xuất chung 33
3.3. Tính giá thành sản phẩm ANTIDIARR tại công ty cổ phần thuốc thú y TW1..... 37
CHƯƠNG III : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TW1 40
1. Ưu điểm 40
2. Tồn tại 41
3. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty 41
KẾT LUẬN 43

LỜI MỞ ĐẦU
Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính gắn liền với viêc tạo lập và sự dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp. Trong đó, bộ máy kế toán sẽ điều hành toàn bộ hoạt đông tài chính doanh nghiệp. Vai trò của tài chính doanh nghiệp và bộ máy kế toán trong mỗi công ty là rất quan trọng, nó tồn tại và tuân theo quy luật khách quan, tài chính doanh nghiệp và bộ máy kế toán còn bị chi phối bởi các mục tiêu và phương hướng kinh doanh của doanh nghiệp.
Thông tin kế toán là rất cần thiết cho nhà quản trị đề ra các chiến lược và quyết định kinh doanh. Do đó nếu thông tin kế toán sai lệch sẽ dẫn đến các quyết định của nhà quản trị không phù hợp, doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng khó khăn. Do vậy, một bộ máy kế toán mạnh, sổ sách kế toán rõ ràng, phân tích thấu đáo sẽ giúp cho người điều hành đưa ra các quyết định kinh doanh đạt hiệu quả. Mặt khác sổ sách rõ ràng thì việc quyết toán về thuế đối với cơ quan chức năng sẽ mau lẹ, giúp tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Những nhà quản lý nếu chưa am hiểu về kế toán thì phải bổ sung kiến thức chuyên môn bằng cách tham gia các khóa học ngắn hạn. Nhà quản lý doanh nghiệp hiểu biết về kế toán dĩ nhiên là không phải để tự mình làm lấy các công việc lập sổ sách mà là để kiểm tra lại tính chính xác của những thông tin được thuộc cấp báo cáo, phục vụ cho việc đều hành và ra quyết định hiệu quả trong công việc sản xuất kinh doanh.
Công ty cổ phần thuốc thú Y TW1 là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thuốc và vật tư thú y với truyền thống và bề dày kinh doanh trong lĩnh vực này. Trải qua 10 năm cổ phần hóa, công ty đã và đang phát triển với số lượng khách hàng trải dài khắp 3 miền. Sản phẩm của công ty khá đa dạng, bao gồm 10 loại với hơn 100 sản phẩm và có chất lượng cao, đã chiếm được thị phần đáng kể so với các công ty sản xuất thuốc thú y khác. Với đặc thù kinh doanh là doanh nghiệp sản xuất, công ty phải tự tìm kiếm nguồn hàng, sản xuất sản phẩm và cuối cùng là tiêu thụ sản phẩm. Với đặc thù đó vai trò của công tác kế toán là hết sức quan trọng, thông tin kế toán phải chính xác và kịp thời, đặc biệt là kế toán quản trị để đáp ứng nhu cầu quản lý.
Ngoài lời mở đầu, mục lục, danh mục sơ đồ bảng biểu, danh mục các chữ viết tắt và kết luận Báo cáo được kết cấu thành 3 chương:
- CHƯƠNG I : Tổng quan về đặc điểm kinh tế kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP thuốc thú y TW1.
- CHƯƠNG II: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần thuốc thú y TW1.
- CHƯƠNG III : Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty CP thuốc thú y TW1 .
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN SUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TW1

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thuốc thú y TW1
Công ty cổ phần thuốc thú y TWI, tên giao dịch là VINAVETCO (Viet Nam Veterinary Company), tiền thân là một doanh nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, là DNNN được cổ phần hóa dưới hình thức bán một phần giá trị thuộc vốn Nhà nước hiện tại trong DN, tổ chức và hoạt động theo luật DN được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 12/6/1999 tại kỳ họp khóa X.
Năm 1973, theo quyết định số 97NN- TCQĐ ngày 23/3/1973 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm tách rời bộ phận cung ứng vật tư và thuốc thú y của Công ty thuốc trừ sâu và vật tư thú y, thành lập một công ty có tên gọi là Công ty vật tư cấp I.
Năm 1983 đổi tên Công ty thành Công ty vật tư cấp II (thuộc Bộ Nông nghiệp) theo quyết định số 156 /TCCB ngày 11/6/1983 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).
Năm 1989, do yêu cầu phát triển của ngành, để thuận lợi trong quản lý, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm cho trạm vật tư thú y cấp I sát nhập với xí nghiệp thuốc thú y TW và lấy tên gọi là “Công ty vật tư thú y TWI”.
Theo chủ trương của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, ngày 26/1/2000 Công ty vật tư thuốc thú y TWI được chuyển thành Công ty cổ phần thuốc thú y TWI theo quyết định số 06/2000/QĐ/BNN – TCCB của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Trụ sở chính của Công ty đặt tại 88 – Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội, được xây dựng trên diện tích 3200 m2, xung quanh có rất nhiều cơ sở, Xí nghiệp quản lý, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc thú y như: Viện thú y, Cục thú y, Cục kiểm dịch động vật, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y, xí nghiệp dược vật tư thú y Hà Nội…tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển NVL và sản phẩm của công ty được lưu thông dễ dàng.
Công ty có hai chi nhánh:
- Chi nhánh Công ty cổ phần thuốc thú y TW1 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chi nhánh Công ty cổ phần thuốc thú y TW1 tại Thành phố Đà Nẵng.
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, gia công thuốc thú y; xuất nhập khẩu, kinh doanh thuốc thú y và vật tư thú y.
2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần thuốc thú y TW1
Nhiệm vụ chính của Công ty là :
+ Nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vắc xin, thuốc thú y, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi.
+ Tư vấn, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ đối với các sản phẩm thú y cho các đơn vị có nhu cầu.
+ Mở rộng liên doanh, liên kết với các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài nhằm phục vụ đắc lực cho quá trình sản xuất kinh doanh, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn trong Công ty.
+ Mở rộng các ngành nghề kinh doanh khác phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.
3. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty cổ phần thuốc thú y TW1
Trong các năm vừa qua, để đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, bên cạnh tăng chất lượng sản phẩm, Công ty còn nỗ lực rất nhiều trong việc nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới, do đó chủng loại sản phẩm của Công ty khá đa dạng.
Về hình thức, các loại sản phẩm của Công ty gồm các dạng thuốc lọ, thuốc gói, thuốc ống. Về tính chất, Công ty sản xuất 10 loại, bao gồm: Thuốc kháng sinh, thuốc kháng khuẩn, thuốc bổ sung, thuốc giải độc, thuốc bổ, thuốc an thần, thuốc giảm đau, thuốc trợ tim, dung môi, sát trùng.
Bên cạnh các loại thuốc thú y, Công ty còn cho in một số loại sách giúp cho người chăn nuôi hiểu thêm về cách sử dụng thuốc thú y, các dịch bệnh xảy ra ở vật nuôi, cách phòng tránh, chữa bệnh cho gia súc, gia cầm.
Quá trình sản xuất thuốc của Công ty được tuân thủ chặt chẽ theo quy trình chung của sản xuất sản phẩm thuốc thú y và cũng được chia làm 4 giai đoạn như sau:
- Giai đoạn 1: NVL được san lẻ theo định mức kinh tế kỹ thuật và được bảo quản trong phòng lạnh.
- Giai đoạn 2: Chuẩn bị NVL và vật tư bao bì, nhãn mác theo từng mẻ, từng mặt hàng.
- Giai đoạn 3: Pha chế, phối chế trong phòng lạnh theo dõi độ ẩm thường xuyên, ở giai đoạn này thuốc đã được tiệt trùng.
- Giai đoạn 4: Hoàn thiện sản phẩm và nhập kho.
Phần lớn NVL đầu vào được Công ty nhập khẩu từ các nước Italya, Pháp, Ấn độ, Mỹ, Anh, Bungari, Indonesia, Malaysia, Đức, Nhật, Trung quốc…Toàn bộ NVL được nhập từ các nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO hay tiêu chuẩn GMP (Good Manfacturing Product). Chất lượng NVL đã góp phần quan trọng vào chất lượng hàng hoá của Công ty, thể hiện: Công ty đã có nhiều sản phẩm đạt các giải thưởng, huy chương vàng, giải Bông lúa vàng trong các Hội chợ quốc tế các năm như: Anticocid 20g, Colivinavet 10g, Spectilin 5ml, Pneumotic 100ml, Fe B12 20ml và 5ml…
Trong số 10 loại thuốc kể trên thì thuốc kháng sinh được đánh giá là loại sản phẩm có tỷ lệ giá trị sản xuất lớn nhất (chiếm hơn 70 % tổng giá trị sản xuất của toàn Công ty).
 Đặc điểm về quy trình công nghệ:
Thường thì nguyên liệu nhập về đã là thuốc dưới dạng sơ chế khi về đến Công ty chỉ việc kết hợp các thành phần với nhau tạo ra thuốc đặc trị. Chính vì vậy công nghệ sản xuất ở Công ty chỉ có một số khâu tự động còn chủ yếu vẫn là lao động thủ công. Sản phẩm của Công ty chỉ tồn tại ở hai dạng: thuốc nước và thuốc bột. Trong quá trình pha chế thuốc Công ty luôn phải tuân thủ 3điều:
-Thuốc không có tính chất tương kị.
-Thuốc phải có tính dung nạp.
-Tăng cường hiệp định tác dụng.
Hiện nay Công ty có hai phân xưởng dược trong đó mỗi phân xưởng đảm nhận một chức năng sau:
-Phân xưởng dược 1: chuyên sản xuất các loại thuốc nước, thuốc ống tiêm (còn gọi là phân xưởng thuốc nước);


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©